Økonomiske konsekvenser av bruken av Tipping Point Methodology Minimer

Kvalitet og økonomi

Innholdet på denne siden er et utviklet i et samarbeid mellom mennesker som har meget omfattende formell utdannelse og mennesker som har valgt utvikling uten formell utdannelse. Innholdet måtte oppfylle begge gruppers krav til kvalitet og det er primært tre krav:

Krav til anvendelighet: Forholdet mellom tidsmessig investering og økonomisk avkastning eller nytteeffekt, må være det beste som finnes i markedet. Innholdet må gjenkjennes av praktikere omsettes i praksis uten ytterligere forklaring eller utdyping.

Krav til teoretisk innhold: Innholdet må representere det beste tverrsnittet av forskningen rundt menneskers utvikling og vekst. Det må være i samsvar med den mest virkningsfulle anerkjente kunnskapen innen alle psykologiske og økonomiske retninger. Teoriene må i mye større grad føre til gjennombrudd enn til kontinuerlig forbedring.

Krav til overordnet virkning: Rikdom er som aldri før et spørsmål om etikk - en etikk som blir realiserbar gjennom en velutviklet forståelse for helhet. Nyskaping og bevaring må gå i takt. Bruken av innholdet må føre til bærekraftig velstand. Global og bærekraftig velstand er med dagens  teknologi, ledelse og verdisyn umulig. Innholdet må derfor føre til en betydelig grad av innovasjon og utvikling av menneskers verdisyn i de grupperingene som primært bærer ansvaret for vår langsiktige eksistensmuligheter i et globalt perspektiv.

 

 

Hvordan påvirkes personlig økonomi av innholdet på denne siden?

Det bestemmes av din vilje til å trene på praktisk bruk av innholdet. Hvis du er selvstendig håndverker, kan du gå ut ifra at bare ved å se videoprogrammet selvledelse 5-10 ganger (det tar tilsammen ca. 10 timer) øker inntektspotensialet ditt minst 100% - uten at du har noen ambisjoner om at firmaet ditt skal vokse.

Hvis du er leder av et større selskap, er potensialet ubegrenset på en tydeligere måte. En sentral del av konseptet er metoden for omdannelse av motstand til medvirkning. Den som behersker dette, har så stort verdi i stillingsmarkedet (etter at det er blitt kjent), at det er fantasien som setter grenser for virkningen dette kan få for personlig økonomi. Klikk her hvis du vil se en grafisk fremstilling av mulighetene til frigjøring av personlig potensial.

 

 

Hvordan påvirkes virksomheters økonomi av innholdet på denne siden?

Ledelseskonseptet vi presenterer på denne siden lokker frem det beste i mennesker. Det virker samlende i en grad som kan føre til at virksomheter tiltrekker seg de dyktigste menneskene i markedet og at virksomheten fungerer mer som en familie enn som en tradisjonell virksomhet. Ledelseskonseptet er en tydeliggjøring av det konseptet som har ført til at bilfabrikken Toyota tjener mer penger enn alle andre bilkonsern i verden gjør tilsammen. En leder som behersker innholdet, redusere turnover til under 4 % (hvis ikke spesielle forhold tilsier at den skal være høyere). Vedkommende leder mangedobler innovasjonstakten til en tradisjonell virksomhet osv. Det er igjen fantasien som setter grensene for det økonomiske potensialet innholdet på websiden representerer. Klikk her hvis du vil se en grafisk fremstilling som hjelper fantasien på vei...

 

 

Hvordan påvirkes samfunnets økonomi av innholdet?

Innholdet på denne siden er ikke skapt av oss. Det er innhold som delvis har eksistert i århundre og alt innholdet har vist sin funksjonalitet utallige ganger.  Hvis antallet ledere som bruker det vokser kontinuerlig, er det hovedsakelig et tidsspørsmål før det får sterke utslag i samfunnsøkonomien. Årsakene er mange - meget kortfattet kan de uttrykkes som følger:

Ledelseskonseptet vi presenterer på denne siden lokker frem det beste i mennesker på en antagelig unik måte. Tipping Point ledelse danner en kontrast til svak ledelse, manglende ledelse og uetisk ledelse, som er sterk nok til at den blir oppfattet av befolkningen. Hvilke konsekvenser det kan få den dagen Tipping Point ledelse er alment tilgjgengelig, kan hver enkelt selv forestille seg.

Tipping Point ledelse virker samlende i en grad som på sikt kan føre til at det utvikler seg nasjonale og internasjonale handlingsplaner i samsvar med fellesskapets interesser og behov.  Det er godt mulig at konseptet kan føre til at det nås et Tipping Point i miljøspørsmålet mye raskere enn hvis vi venter til miljøforandringene fremtvinger et vendepunkt. Ved å sende denne siden til ledere som du tror at har personlige forutsetninger for å bevege seg helt til topps i The new House og Leadership Development, bidrar du til en slik utvikling. Bruk linken til høyre på denne siden...

 


Rik eller fattig? Minimer

Rik eller fattig? Om vi blir det ene eller det andre som en følge av våre første møter med penger kan du lese mer om her...

 

Nye muligheter

Mennesker som føler seg rike og som faktisk er det i det 21. århundre, kommer antagelig til å ha en vesentlig mye høyere livskvalitet enn den de rike i det 20. århundre hadde. Den nye rikdommen med forbildekarakter blir et resultat av å gjøre meningsfylte ting i en lang tidshorisont. Det er ting som fyller hver enkelt med stolthet av en annen dimensjon enn den som oppnås gjennom etablering av en stor pengestrøm. Les mer...

 


Tanke =>penger Minimer

 

 

 

 

 

 

 

"Tenk deg rik" er en enkel anbefaling. Den som tar seg bryet med å undersøke nøye hva som er ment med uttalelsen, kommer frem til at det faktisk er enkelt og i teorien mulig for alle. I praksis er det ikke mulig for alle, fordi ikke alle har vilje nok til å overvinne seg selv. Napoleon Hill  beskriver på glimrende måte hvordan tanker materialiserer seg, dvs. hviken prosess en tanke gjennomgår for å bli til en relasjon eller noe materielt i en dimensjon som er et åpenbart bidrag til å forandre verden. Prinsippene i boken tas i bruk på denne websiden.TellMyFriends Minimer

Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement