Coaching og læring

Virkelig effektiv coaching hjelper den som coaches til å oppdage og å ta i bruk det unike i seg selv. Vår video Jeg er unik - du er unik hjelper til med å oppdage det unike i mennesker. Det unike er som regel også det som driver mennesker. For å øke bruken av det unike og den personlige driveren, må det foreligge et mål som som er tydelig og krevende nok til at underbevisstheten begynner å innhente mer informasjon og å omorganisere informasjon, programmer og overbevisninger som allerede ligger i underbevisstheten.

Målet må i tillegg ha en kvalitet som innebærer at realiseringen av målet bringer fordeler som veier tyngre enn ulempene ved å la være. Underbevisstheten begynner ikke å lære før det foreligger et slikt mål. Det som får mennesker til å gå gjennom denne prosessen er en personlig driver. Denne formen for målarbeid er det viktigste elementet i teambygging og endringsledelse. Det reduserer turnover til bare naturlig turnover. Det reduserer også sykefravær, fordi det fører til vesentlig større arbeidsglede.

Gjennomføringen av denne type coaching er tidkrevende og det er få coacher som er dyktige nok til å gjennomføre den. Derfor er det viktig at spørsmålet om personlig driver og unike kvaliteter eller egenskaper stilles ved rekruttering av nye medarbeidere. Det er uten tvil lønnsomt å rekruttere medarbeidere som allerede er klar over hvem de er og hvorhen de vil.

For at coaching skal være effektiv, må den i tillegg være basert på mest mulig fakta, være målrettet og bli husket.

Feedback

De nødvendige fakta oppstår gjennom omgivelsene til den som coaches. De gir det vi ofte kaller feedback. For at feedback skal fungere tilfredsstillende, må den komme fra personer som oppfyller følgende kriterier:

  1. De må ha trygge nok i deres rolle til at de kan være helt oppriktige
  2. De må kunne skille mellom sladder og fakta.
  3. De må kunne oppfatte helheten i bildet de innhenter informasjon om.
  4. De må ha alle parters uforbeholdne tillit.
  5. De bør kjenne til målet for coachingprosessen.

Coachingen bør også være målrettet. Den antagelig beste måten å oppnå dette på, er ved å TURMATisere de personlige kvalitative tilstander som skal oppnås gjennom coachingen. Etter at det er gjort må coachen sørge for at informasjonen blir husket av den som coaches. Hvordan dette oppnås blir tydelig når vi ser på et resultat av lære- og hjerneforskningen til psykologen og forskeren Hermann Ebbinghaus. Denne er noe supplert og gjengitt i grafen nedenfor

 

Læreforskningen til Ebbinghaus

Grafen viser hvor raskt vi husker og glemmer det vi får høre. Den viser også at det vi får høre som er ubehagelig glemmer raskere og i større grad enn det som er behagelig. Årsaken til at hjernen påskynder glemmeprosessen ved ubehagelig informasjon, er at denne er ubehagelig og dermed uønsket. Den oppleves som fremmed og kroppen vår fortrenger alt som oppleves som fremmed. Det gjør den både på den fysiske plan (problem ved organtransplantasjoner) og på det psykiske plan. Vi kaller prosessen på det psykiske plan å fortrenge informasjon.

For å oppnå at den ubehagelige informasjonen kan høres ofte, er det mest hensiktsmessige å lage et opptak av informasjonen. Dette kan legges inn på f.eks. en mp3-player og deretter lyttes til så ofte at viljen til å fortrenge informasjonen blir overvunnet. Den største utfordringen i denne sammenhengen, er at mange velger å ikke ha tid til å lytte til lydopptaket. Denne utfordringen kan håndteres på følgende måte.

Ca. 50 % av lydopptaket består av anerkjennelser som den coachede ønsker å høre. Resten av innholdet er de ubehagelige tingene som vedkommend bør høre. Innholdet flettes sammen på en måte som gjør det umulig å velge bort det ubehagelige. Et eksempel på slik formulering er:

"Du er så dyktig at du kan oppnå mye mer enn dette."

Den blå delen av setningen er ønsket, men den gir bare mening, når den er flettet sammen med den uønskede røde delen. Slik bør alle setninger eller avsnitt i et coachingprogram bygges opp. Dette er etter vår oppfatning en kritisk suksessfaktor. Jo høyere mennesker befinner seg i Maslow hierarkiet, desto lettere har de for å ta inn over seg den ubehagelige informasjonen.

En viktig faktor i denne sammenhengen er at glemt ikke innebærer at det er forsvunnet fra underbevissheten. Informasjonen er fortsatt inne i hodet, men den er utenfor bevissthetens rekkevidde. Det innebærer at den påvirker oss til en viss grad gjennom det vi kaller intuisjon. Informasjonen fører til at vi intuitiv tar andre beslutninger, men vi er ikke istand til å bruke informasjonen bevisst eller til å formidle den til andre.

Enda en viktig faktor, er at en negativ informasjon veier minst ti ganger så mye som en positiv informasjon. Det er derfor helt avgjørende i en coachingprosess at det legges vesentlig sterkere vekt på den positive informasjonen.


Markedsledelse eller Tipping Point i en virksomhets vekst

Virksomheter som blir ledende i eget marked eller som når et Tipping Point i egen utvikling, er virksomheter hvor denne type coaching har en sentral og kanskje bestemmende plass. HR-arbeid er bestemmende for økonomi og ikke omvendt. Slike virksomheter fortjener alle betegnelsen "lærende organisasjon". Lærende organisasjoner utvikler mye kunnskap og jo mer kunnskap arbeidet er forbundet med, desto større glede gir det.

Målrettet arbeidsglede er ustoppelige drivkrefter. Målklarhet på alle plan fører til en uvanlig effektiv kommunikasjon og strategiarbeid går enkelt og raskt.

 

 


Alt som skjer... Minimer

...inne i menneskekroppen er målstyrt. Hjernen eller deler av hjernen setter ikke igang en eneste prosess som ikke skal føre til et konkret og nøyaktig mål. Alt får en virkning som er definert på forhånd. Dette gjelder også prosessene hjernen setter igang med kroppen, dvs. det vi gjør. Mennesker som virker målløse og fullstendig ubevisste, er på det ubevisste plan nøyaktig like målstyrte som de som virker ekstremt fokusert. Forskjellen ligger i graden av bevissthet og konsentrasjon av vilje.

Alt som gjøres i og med kroppen skjer med andre ord automatisk og styrt av underbevisstheten eller basert på reflekser. For å gjøre læring lystbetont, enkelt og til en automatisk, velfungerende handling, starter profesjonelle coacher all læring med å definere et mål som er i samsvar med bevisste og ubevisste dominerende behov til den som coaches.

Det gir den desidert største læringshastigheten og 90 prosent av det som læres blir husket og tatt i bruk der hvor det er behov for det. Den store utfordringen i denne sammenhengen er, at de færreste er klar over hvilke behov de styres av. Mange trenger et års refleksjon før de med noenlunde sikkerhet kan si noe sikkert og håndfast om hvorfor de eksisterer. Dette fører til at mange coachingprosesser går langsomt og at coachen må være ukentlig proaktiv overfor den som coaches.


Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement