Strategieksempel personlig suksess

 

 

 

 

Syv skritt til personlig suksess

Denne delen av huset inneholder verktøy for å lede deg selv. Det er etasjene for selvledelse. Du kan lede deg selv til personlig suksess på en intuitiv måte eller på en systematisk måte.

Din fremgangsmåte er intuitiv hvis du ikke følger et program bestående av flere utviklingsfaser. Bildet til venstre fra vår introvideo for den nederste delen av huset, viser en systematisk fremgangsmåte.

Denne fremgangsmåten kan være mer eller mindre virkningsfull. Den aller største virkningen oppnår du hvis du begynner utviklingen med å formulere et tydelig, utfordrende og målbart mål for utviklingen din. Hvis du vil gjøre det, er det hensiktsmessig å bruke en måltabell. For å gjøre denne oppgaven så enkel som mulig, har vi laget en måltabell med eksempeltekster.

Du får den beste forståelsen for fremgangsmåten ved å først se på vår video om utvikling av mål.

 

Måltabell personlig suksess:

I en måltabell er det hensiktsmessig å begynne med det målet som betyr mest for deg. Det kan være personlig kvalitet, familien, helse, karriere eller økonomi. I eksempelet nedenfor har vi valgt denne rekkefølgen. I realiseringen konsentrerer antagelig alle seg om det de føler at er viktigst eller mest hensiktsmessig akkurat i øyeblikket. Den blå teksten er kommentarer som ikke hører hjemme i det ferdige dokumentet. Den sorte teksten er eksempler som kanskje gir deg impulsene du trenger for å komme på hva som kan være riktig for deg. Tabellen blir kontinuerlig forbedret...... :-)

 Tema  Kvantitativt mål  Kvalitativt kvantifiserbart mål (tilstander)
Handling som fører til  måloppnåelse

Personlig kvalitet

Kommuni-
kasjon

Et kvantitativt mål er meningsløst ved dette temaet.

Denne linjen viser måleksempel til en leder som kommuniserer dårlig og bygger opp morstand i omgivelsene.

Dette målet er bestemmende for din evne til å realisere alle andre mål i tabellen.Her er noen virkelig krevende eksempler:

Jeg finner alltid årsaken i meg selv når noe ikke fungerer, jeg kritiserer aldri, men gjør det lett for andre å utøve selvkritikk, jeg gir alltid andre en følelse av å ha forstått dem før jeg selv prøver på å bli forstått osv.

Basis: Jeg bruker innholdet i treningsprogrammet for 1. og 2. etasje daglig. Dette programmet er nyttig ved alle temaene i denne tabellen. Et eksempel på formulering kan være følgende:

Jeg lagrer mine tanker om programmene Bevisst unik og Trygg i stress i første etasje i en mp3 fil og lytter til den to timer i uken. Jeg praktiserer innholdet i videoen Utvikling av livskvalitet daglig frem til måloppnåelse.

Jeg bruker tid i bilen og på trening til å lytte til lydopptak som bidrar til min personlige kvalitet.

Personlig kvalitet

Arrogant

Denne linjen viser måleksempel til en leder som blir opplevd som arrogant og sårende. Innen 1.2.09: Jeg blir betraktet som en varm og vennlig person (også i krisesituasjoner) samtidig som min virkning som leder vokser.

Jeg setter med inn i situasjoner hvor jeg selv kommer til kort og oppdager de reelle årsakene i meg selv hver gang det oppstår situasjoner som frustrerer meg.

Jeg setter meg mål som gjør at jeg blir avhengig av alle andres maksimale medvirkning (kan ikke lenger tillate meg å støte noen)

Personlig kvalitet

Fornærmet

Denne linjen viser måleksempel til en leder som blir opplevd som fornærmet og plagsomt sårbar. Innen 1.2.09: Jeg ser alle angrep på min person eller det jeg gjør som muligheter til å bli bedre og jeg får andre til å føle at jeg gleder meg over kritikken.

Eksempel på feil trening: Jeg holder opp med å bli fornærmet.

Eksempel riktig trening: Jeg skriver daglig opp de tingene jeg lykkes med.

Personlig kvalitet

Selvinnsikt

Dette er måleksempel til en leder som ikke klarer å se hvilken virkning han eller hun har på andre
Min beskrivelse av meg selv som leder stemmer overens med det mine medarbeidere mener - også de som er mest kritiske til min person :-) Jeg etablerer neste uke en feedbackloop. Jeg gir to av mine mest kritiske medarbeidere i oppdrag å fortelle meg hvilken virkning jeg har på andre i alle typer situasjoner. Jeg viser disse at jeg konsekvent belønner nådeløs oppriktighet fra deres side.

Familie

Hvis du fortsatt er ugift: Gift med samme partner hele livet og 3 barn. Det er litt merkelig for mange å skrive det slik, men det er en god bevisstgjøring

Partner: Skriv hvilke tydelige forventninger du har til alle aspekter av samlivet. Det bør formuleres så tydelig at du oppdager det med en gang kvaliteten synker Eksempel Jeg snakker alltid til min partner på en kjærlig måte og går aldri fra henne/ham i frustrasjon.

Barn: Hvis du her beskriver barnas livsdyktighet den dagen de gjør krav på å bli betraktet som voksne, vet du mye mer om hva du må lære barna, enn hvis du bare sier til deg selv at du vil være en god mamma eller pappa. Eksempel:

Barna klarer seg selv økonomisk fra de er 20 år gamle. Det første samboerforholdet oppleves som et lykkelig valg også etter to år.

Partnermålet er virkelig krevende og det er lite sannsynlig at du klarer å nå det hvis du ikke har et virkelig godt forhold til deg selv. Basisprogrammet ble laget for å gjøre partnermål som dette realiserbare for de fleste. Det suppleres månedlig med nye og enkle hjelpemidler. Et eksempel på formulering kan være følgende:

Jeg ser videoene Maslow og Han vil - hun vil ikke - eller omvendt hver helg sammen med min partner frem til målet er nådd.

Antagelig finner dere ut av at det er nødvendig med et par ting til, men de to videoene er en meget god start.

 

       

Helse

Hvilepuls aldri over 80, sunt blodtrykk hele livet Dø av alderdom og ikke sykdom Mange vil mene at det kan de ikke bestemme, men de færreste er klar over i hvor stor grad de kan bidra til at det skjer. Det hjelper alltid å ha det som mål. Trene 3 timer pr. uke og bruke øvelser som trener hele kroppen;......... Lese følgende bøker om forebyggende medisin og komplementærmedisin:...........
Karriere Her kan du angi en posisjon og et årstall (eller flere)

Her beskriver du hvilken kvalitet posisjonen skal ha. Eksempel for deg som vil bli toppleder:

Jeg har frihet til å investere det jeg anser som nødvendig i trening av medarbeidere.  Jeg har langsiktige eiere/styre (konkrete mål i en tidshorisont på 10 år)

Eksempel for deg som vil ha en god sjef:

Min sjef tar klare beslutninger og er konsekvent, jeg føler meg forstått av sjefen - også når jeg er uenig, sjefen legger til rette for personlig vekst, sjefen oppdager og anerkjenner alle fremskritt.

 Du finner mye innhold i 4.-6. etasje som gir deg mange ideer om hva du kan spørre om når du vil finne ut av hva din fremtidige arbeidsgiver virkelig vil og i hvor stor grad det avviker fra ordene som blir uttalt.

 

 

For deg som vil ha en god sjef:

Skriv her hvordan du vil finne ut av at din fremtidige sjef har/ikke har kvaliteten til venstre før første arbeidsdag. Husk at virkelig gode sjefer ønsker krevende medarbeidere. Derfor følgende eksempler:

Jeg leter etter min ideelle sjef før jeg er nødt til det, jeg søker bare en stilling et sted hvor det allerede arbeider en venn eller bekjent, jeg ber om å få snakke med HR sjefen eller den tillitsvalgte og spør etter mine ønskede sjefskaliteter, jeg stiller følgende utfordrende spørsmål ved ansettelsesintervjuet:......(turnover, sykefravær, undersøkelser av medarbeidertilfredshet osv.)

Økonomi  Økonomisk uavhengig som pensjonist  

 

Fritid 10 uker ferie i året fra jeg er 40 år gammel

 

 

Andre temaer      
       
 

 

   
............................ ................................. ................................................. .....................................................................................................

 

Viktig å ta konsekvensen av!

Et måldokument som det over har ingen nevneverdig virkning, hvis det ikke fører til forandret atferd. Vår atferd bestemmes 95 % av tiden av våre bevisste og ubevisste programmer. Våre programmer er våre overbevisninger og vaner.

Det er nesten umulig å slippe et program. Det må alltid erstattes av et nytt, dvs. en ny overbevisning som med tiden utvikler seg til en ny vane. Måldokumentet over er et glimrende verktøy for utvikling av nye overbevisninger. Det virker så godt på grunn av kravene til å være konkret og målbar. Det utvikler seg til utstrakt samling av fakta eller i det minste overbevisende informasjon.

For at innholdet skal få en dominerende plass i underbevisstheten må det gjentas ofte. Hvor ofte, viser grafikken nedenfor. Du kan lese mer om den i artikkelen Profesjonell coaching .

Når du gjentar innholdet i måltabellen ofte fører det til at innholdet blander seg med tidligere erfaringer i hjernen. Det fører automatisk til nye kombinasjoner som igjen leder til nye ideer. Disser fører til at deler av innholdet forandrer seg og disse delene er det viktig å gjenta på nytt. Du kan da si at ditt måldokument er et levende dokument.


 


Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement