Trinn 2: Verdivekst

Avhengig av hvilken situasjon selskapet befinner seg i, hvor sterk læringskulturen i selskapet er og hvor store ressurser selskapet kan investere i læring og utvikling, kan Tipping Point Methodology brukes i et større eller mindre perspektiv.  Hvis du vil gå direkte herfra til Trinn 3, utvidet introvideo, kan du klikke her...


Alternativ 1 - det store perspektivetI et større perspektiv kan en markedsledende virksomhet bruke Tipping Point Methodology til å oppnå sitt fundamentale Tipping Point og veien til resultater i en klasse for seg. På samme måte kan en virksomhet som vil løfte seg fra en svak og utsatt markedsposisjon, med dårlig lønnsomhet, bruke Tipping Point Methodology til å oppnå en markedslederposisjon.

I begge tilfeller dreier dette seg om en lang treningsprosess, typisk 1-3 år, bestemt blant annet av virksomhetens størrelse og kompleksitet. Avhengig av utgangspunkt og ressurser, kan altså resultatnivå 1, 2 eller 3 fra vår introvideo, være relevante og svært utfordrende mål for å innlede en prosess basert på Tipping Point Methodology. Felles for alle prosessene er forventninger og ambisjoner om radikal forbedring av resultater gjennom en like radikal forbedring av selskapets mål og strategier, samt organisasjon og ledelse. Dette vil i sin tur lede til samme forbedring av operative prosesser og leveranser. Prosessen vil som regel innebære omfattende ledertrening – både individuelt og i team.

I Tipping Point Methodology har vi latt oss inspirere av følgende utsagn fra Albert Einstein: ”Et problem kan ikke løses på samme tankemessige nivå som det ble skapt”. Dette utsagnet er også relevant i forbindelse med selskaper som vil nå nye høyder – det må læring og nytenkning til. Et Tipping Point Methodology-program vil garantert tilføre den læring og nytenkning som må til, og du vil også få tilført kompetanse til å kunne realisere nye idéer.

En utvikling i det store perspektivet krever noen forberedende aktiviteter som kan forskyves ved å starte utviklingen i et mindre perspektiv. Dette kan vi utdype hvis du velger å gå videre etter å ha lest menytrinn "Start?"Alternativ 2 - et mindre perspektiv


En virksomhet kan også ta en gradvis tilnærming til Tipping Point Methodology gjennom bruk av en eller to moduler i første omgang. Dette vil gi verdifulle bidrag til selskapets utvikling i seg selv, og vil også gi nødvendig forståelse og innsikt for å treffe et valg om eventuell videre prosess. De to modulene vi anbefaler i denne sammenheng er modul for teamutvikling og modul for målutvikling. Utvikling av teamkvaliteter gir en sterkt forbedret teamdynamikk. Samtidig blir ledere og medarbeidere trygge i teamet og i forhold til egen yteevne. Denne selvtilliten gjør det lettere å takle utfordringene som det å lære bruken av målmodulen er forbundet med. Når engasjerte medarbeidere behersker begge disse modulene, har selskapet et godt grunnlag for å vurdere eventuell videre bruk av Tipping Point Methodology i et større perspektiv, ref. bildet ovenfor.


 
Teamutvikling


1) Smart-team

Dette er ofte homogene team med en profesjonell teamleder. De setter SMART-mål, dvs. spesifikke, målbare, aksepterte, realistiske og tidsbestemte mål. Teamet arbeider strukturert og effektivt. Potensialet for et SMART-team er som oftest en markedslederposisjon

2) TURMAT-team
Dette er ofte heterogene team med en teamkoordinator. Denne type team består av medlemmer med sterk drivkraft som leder seg selv i samsvar med felles overordnet mål. Utvikling av denne type team krever også bruk av målmodulen beskrevet nedenfor ettersom teamet bør sette ”turmatiserte” mål, dvs. tydelige, utfordrende, realiserbare, målbare, aksepterte og tidsbestemte mål. Potensialet for et TURMAT-team er oppnåelse av resultater som stiller i en klasse for seg.

Modulen kan brukes med omfattende eller begrenset bruk av våre rådgivere.

Hvis du vil gå direkte herfra til Trinn 3, utvidet introvideo, kan du klikke her...


 
Målutvikling

Med vår målmodul kan du utvikle to typer mål


1) SMART-mål.
Dette er mål som egner seg til å opprettholde en posisjon eller for å oppnå forbedringer som ikke forutsetter grunnleggende forandringer. Denne type mål realiseres ofte av SMART-team beskrevet ovenfor.

2) TURMAT-mål.

Dette er mål som leder til gjennombrudd, fremtvinger læring og ofte fører til grunnleggende forandringer. Det er mål som driver selskap til et nivå hvor de stiller i en klasse for seg. Denne type mål realiseres utelukkende av heterogene team, TURMAT-team, beskrevet ovenfor.

Modulen kan brukes med omfattende eller begrenset bruk av våre rådgivere.

Hvis du vil gå direkte herfra til Trinn 3, utvidet introvideo, kan du klikke her...

Utvikling av et eget team av trenere

 

Våre rådgivere kan utvikle et team bestående av medarbeidere i selskapet du leder til å innarbeide TPM på alle nivåer i organisasjonen.

Etter at teamet er blitt fortrolig med metoden, bruker det vår E-læringsportal til å trene lederne og medarbeiderne i selskapet ditt. 

Vår hovedside er omfattende og innholdet suppleres kontinuerlig. Den inneholder mer enn nok stoff  til at erfarne ledere og HR-medarbeidere kan lære å formidle metodebruken til alle ledere og andre nøkkelpersoner på alle nivåer i selskapet.

Utviklingen gjennomføres etter følgende prinsipp:

  1. Teammedlemmene gjennomfører 6 seminarer/workshops a 2 dagers varighet i løpet av 8 måneder. I samme periode får deltagerne 6 individuelle coachingsamtaler som gjennomføres i forbindelse med seminarer/workshops.
  2. Workshopdelen brukes til utvikling av mål for teamet og bearbeiding av konkrete utfordringer forbundet med måloppnåelse. Seminardelen brukes til formidling av nødvendig kunnskap. Coachingdelen brukes til definisjon av nødvendige nye vaner og fremstilling av en personlig trenings-CD/mp3-fil skreddersydd individuelt.
  3. Teammedlemmene bruker tiden mellom hver samling til å trene på bruken av teorien som er formidlet, til etablering av de nye vanene og til evaluering av gjennomført arbeid.
  4. CEO holdes oppdatert på progresjonen og vil normalt fungere som en champion for endringsprosessen. Tidsbehovet kan variere noe avhengig av deltagernes erfaring og kunnskap.
Hvis du vil gå direkte herfra til Trinn 3, utvidet introvideo, kan du klikke her...

Kort innføring i Tipping Point coaching

Denne type coaching er basert på hvordan mennesker lærer og hva de ikke kan lære. Det virker elementært, men de fleste coachingprosesser er ikke basert på disse to helt grunnleggende faktorene.

Bildet nedenfor er i hovedsak et resultat av lære- og hjerneforskningen til psykologen og forskeren Hermann Ebbinghaus.  

    


Konklusjonen denne grafikken tillater: Mennesker lærer primært gjennom gjentagelser av ønsket informasjon. Unntak fra dette er opplevelser som er forbundet med sterke følelser.

Følgende faktorer gjør vår coachingprosess usedvanlig virkningsfull og lønnsom.

Faktor 1 - Unngår fortrengning

Grafen viser hvor raskt vi husker og glemmer det vi får høre. Den viser også at det vi får høre som er ubehagelig glemmes raskere og i større grad enn det som er behagelig. Underbevisstheten påskynder glemmeprosessen ved ubehagelig informasjon, fordi den er uønsket. Den oppleves som fremmed og kroppen vår fortrenger alt som oppleves som fremmed. Det gjør den både på det fysiske plan (problem ved organtransplantasjoner) og på det psykiske plan. Vi kaller prosessen på det psykiske plan å fortrenge informasjon.

Tipping Point coaching er basert på repetisjon gjennom å lage et opptak av informasjonen. Dette kan legges inn på f.eks. en iPod Touch, mp3 spiller eller CD og deretter lyttes til så ofte at viljen til å fortrenge informasjonen blir overvunnet. Den største utfordringen i denne sammenhengen, er at mange velger å ikke ha tid til å lytte til lydopptaket. Denne utfordringen kan håndteres på følgende måte:

Ca. 50 % av lydopptaket består av anerkjennelser som den coachede ønsker å høre. Resten av innholdet er de ubehagelige tingene som vedkommende bør høre. Innholdet flettes sammen på en måte som gjør det umulig å velge bort det ubehagelige. Et eksempel på slik formulering er:

"Du er så dyktig at du kan oppnå mye mer enn dette."

Den blå delen av setningen er ønsket, men den gir bare mening når den er flettet sammen med den uønskede røde delen. Slik bør alle setninger eller avsnitt i et coachingprogram bygges opp. Dette er etter vår oppfatning en kritisk suksessfaktor. Jo høyere mennesker befinner seg i Maslowhierarkiet, desto lettere har de for å ta inn over seg den ubehagelige informasjonen.

Viktig i denne sammenhengen er at glemt informasjon ikke innebærer at den er forsvunnet fra underbevissheten. Informasjonen er fortsatt inne i hodet, men den er utenfor bevissthetens rekkevidde. Det innebærer at den påvirker oss til en viss grad gjennom det vi kaller intuisjon. Informasjonen fører til at vi intuitivt tar andre beslutninger, men vi er ikke i stand til å bruke informasjonen bevisst eller til å formidle den til andre.

Faktor 2 - Repetisjon og progressive samtaler

Lydopptakene vi lager i løpet av samtalen med klienten inneholder nyttig læring som det blir forstått mer og mer av for hver gang det lyttes til lydopptaket. Dette oppnås ved at deler av lydopptaket ikke blir forstått eller blir viktig før andre deler er forstått. Vi kaller det progressive lydopptak. Det fører til at klienten hver gang han eller hun lytter til opptaket, får en følelse av å høre noe nytt. Det gjør det interessant for klienten å bruke lydopptaket over lengre tid.

En samtale som varer ca. 1 time (av og til 2 timer), gir et lydopptak på 10-20 minutter. Dette lydopptaket brukes daglig i 3-4 uker før neste lydopptak lages. Skulle samme effekt vært oppnådd uten lydopptak, måtte coach møte klient daglig. Med dette får en samtale med progressivt lydopptak samme pengemessige og praktiske verdi som minst 15 samtaler uten lydopptak.


Faktor 3 - Målfokusert


Den tredje faktoren er at alt essensielt innhold i coachingsamtaler har med klientens mål å gjøre.
  • Det skapes større nærhet til målet.
  • Selvtilliten i forhold til målet økes.
  • Målet gjøres tydeligere.
  • Win-win perspektivet i målet bygges ut kontinuerlig, dvs. det sikres støtte fra klientens omgivelser.
  • Målet vokser i omfang eller tidspunktet for måloppnåelse rykkes nærmere.

 Summen av disse faktorerene sikrer en unik effektivitet i utviklingen av Tipping Point kompetanse.

Alt som skjer... Minimer

...inne i menneskekroppen er målstyrt. Hjernen eller deler av hjernen setter ikke igang en eneste prosess som ikke skal føre til et konkret og nøyaktig mål. Alt får en virkning som er definert på forhånd. Dette gjelder også prosessene hjernen setter igang med kroppen, dvs. det vi gjør. Mennesker som virker målløse og fullstendig ubevisste, er på det ubevisste plan nøyaktig like målstyrte som de som virker ekstremt fokusert. Forskjellen ligger i graden av bevissthet og konsentrasjon av vilje.

Alt som gjøres i og med kroppen skjer med andre ord automatisk og styrt av underbevisstheten eller basert på reflekser. For å gjøre læring lystbetont, enkelt og til en automatisk, velfungerende handling, starter profesjonelle coacher all læring med å definere et mål som er i samsvar med bevisste og ubevisste dominerende behov til den som coaches.

Det gir den desidert største læringshastigheten og 90 prosent av det som læres blir husket og tatt i bruk der hvor det er behov for det. Den store utfordringen i denne sammenhengen er, at de færreste er klar over hvilke behov de styres av. Mange trenger et års refleksjon før de med noenlunde sikkerhet kan si noe sikkert og håndfast om hvorfor de eksisterer. Dette fører til at mange coachingprosesser går langsomt og at coachen må være ukentlig proaktiv overfor den som coaches.


Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement