HVA ER VELLYKKET Tipping-Point Methodology BRUK I UMOE CATERING UTELIV?

  Artikkelen er forfattet av Tore Garmo, Adm. Direktør i Umoe Catering UtelivTipping – Point og deres metoder er like relevante i alle selskaper. Behovet for å ta bruke TPM metoder og kunnskap vil variere etter hva som er det enkelte selskaps utgangspunkt.

Det er min erfaring at hovedårsaken til at TGI Fridays er så suksessfull, er at konseptet i utgangspunktet har en veldig høy TURMAT-iseringsgrad på alle relevante områder. Alle restauranter har dyktige og dedikerte Dalige Ledere som har vært i sine posisjoner lenge.  I tillegg har TGI unike produkter til konkurransedyktige priser. Dette kombinert med en god og innovativ ledelse i Skandinavia, hvor Nils Lemming og Sten Magnus har vært viktige pådrivere, har bidratt til at TGI er så vellykket. Faktisk blant de beste TGI restaurantene i verden.

Undertegnede som Adm. Direktør i Umoe Catering Uteliv, og Espen Holm, som Kjededirektør for TGI har begge i en tidlig fase i Umoe Catering AS blitt introdusert for TPM kunnskapen og deres metoder.

Dette gjør at vi har kunnet ta i bruk, og begynne implementeringen av ny kunnskap veldig raskt.

For 2008 hadde dette som praktisk konsekvens, at budsjettmålene ble løftet betraktelig i forhold til hva som ble faktisk levert på sammenlignbar virksomhet i 2007. Resultatmålene for 2008 ble nådd. Min påstand er at de økonomiske målene til TGI i 2008 ikke hadde vært løftet til dette nivået, hvis vi ikke var blitt introdusert for TPM metodene.

Målarbeidet og oppnåelsen av ”hårete” mål, ”gjennomsyrer” nå hele organisasjonen. Jeg er overbevist om at vi ville fått stor anerkjennelse, selv med resultater på et betydelig lavere nivå. Undertegnedes rolle i 2008, så vel som 2009, har i stor grad begrenset seg til å bidra til at Espen og hans folk har greid å ”løfte blikket” og sette seg høyere mål.

2009 blir også et veldig spennende år. Vi vil da få bekreftet eller avkreftet hvor dyktige vi faktisk er til å praktisere metodene, og å nå nye og ambisiøse TPM inspirerte mål.

TGI har i 2009 et budsjett på NOK 33,7 mill. i EBITDA. Det er all time high. Internt arbeider vi nå med å nå NOK 40 mill. i EBITDA. Det vil i så fall bety en resultatforbedring på over 30% fra 2008. Dette vil bli oppnådd i en periode, hvor de fleste andre som det er naturlig å sammenligne seg med, opplever stagnasjon eller tilbakegang.

Det er lett å ty til defensive tiltak og ”gode” unnskyldninger i tider som nå. At TGI greier å ha sitt offensive fokus skal også Mia & Terje ha sin del av æren for. De har fått oss til å tro at det meste er mulig. Med riktig ledelse så er det faktisk det.

Hovedmetoden i arbeidet med å nå ”hårete” mål, går ut på å fylle begre på en systematisk måte hos alle daglige ledere. Espen er godt i gang med dette. Erfaringen med den interne ”begerfyllingen” i Umoe Catering Uteliv sin ledelse har inspirert Espen til å dra i gang med dette. TURMAT-isering på områder hvor den ikke finnes, er en naturlig del av metodebruken.

På det personlige plan, så har Espen kommet langt i sin personlige TURMAT tenking. Jeg har sterkt oppfordret han til å ha TURMAT-iserte ambisjoner som går godt utover det å kunne overta min jobb. Jeg merker at det har gitt Espen utrolig mye energi, at han faktisk opplever at jeg mener og ønsker at han skal bli så dyktig at han kan ”vokse meg” over hodet.

Min hovedjobb er å utvikle ledere – og dette er nok det mest kraftfulle virkemiddelet som jeg kan bruke. Bidra til at Espen og andre får en sterk egenmotivasjon for å lykkes. Bieffekten for meg, er at hvis Espen lykkes, så lykkes jeg.

Noen andre tanker som jeg har gjort meg i den senere tid, er at jeg burde analysere årsaken til TGI sin suksess mer nøyaktig. Vi vet mye om den, men vi burde visst mer, slik at vi kunne ha delt denne kunnskapen med andre som måtte ha interesse av den internt i Umoe Catering AS, slik at den kunne repliseres. På samme måte ønsker jeg å videreutvikle vår egen ydmykhet og lærevillighet, slik at vår innovasjonskraft og fornyingsevne stadig bedres.

Jeg er redd for den dagen at jeg tror at jeg kan mer enn nok.

Har her utviklet en egen historie, som jeg har tenkt å videreformidle, slik at jeg bidrar til at læringslysten aldri avtar under mitt lederskap og hos meg selv.
 
Min påstand er at det er ingen i Norge som kan så mye om overordnet ledelse av TGI Restauranter i Norge som meg. Det skulle bare mangle, for jeg er den eneste i Norge som innehar en slik stilling. Slik sett så skal og bør jeg være Norges mest kompetente leder på dette området. Jeg opplever også meg selv som en leder som kan mye. Slik sett er jeg i riktig posisjon.

Hvis jeg kunne alt som hadde med overordnet ledelse å gjøre, så kunne jeg med rette hevde at jeg forsto alt 100%. Selv om jeg kan mest i Norge innen mitt snevre fagfelt, så kan jeg antagelig bare 1% av alt som har med overordnet ledelse å gjøre. Dvs. at jeg mangler 99%. Det er derfor viktig å forstå om jeg kan 100% av 1% eller 100% av 100%.

TGI internasjonalt er flinke til å dyrke sine ”vinnere”. Dette er også en av suksessformlene for oss i Skandinavia. Jeg ser også for meg at jeg skal bli flinkere til å se, og anerkjenne de virkelige stjernene i fremtiden. De dårlige og de middelmådige får alt for mye fokus i forhold til de som faktisk er gode. Mine virkelige stjerner, skal være de lederne som evner å skape sterke og gode kulturer og sikre langvarig økonomisk suksess. Det langsiktige skal alltid vinne over det kortsiktige perspektivet.

Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement