Strategieksempel markedsleder

 

 

 

 

 

 

 

Det er syv strategiske skritt til posisjonen markedsleder

For at du skal forstå den fulle rekkevidden av denne artikkelen er det klokt å se videoprogrammet om TURMAT konseptet først.

Ordet strategi betyr opprinnelig "krigslist". Det er en serie handlinger med hver sin strategiske betydning. Hver handling skal føre til ett resultat og summen av resultater er lik måloppnåelse. Videoprogrammet om TURMAT gjør det innlysende riktig å lage en måltabell for hvert at de syv punktene i denne grafikken.

Vi viser i tabellen nedenfor et eksempel på en slik strategi utformet i en Masterplan eller en overordnet plan. Etter at de overordnede strategiske målene er på plass, lages en egen måltabell for hvert av de syv temaene. Tabellene er under bearbeiding.

 

Måltabell overordnede mål:

 Tema  Kvantitativt mål  Kvalitativt kvantifiserbart mål (tilstander)
Handling som fører til  måloppnåelse

1. Tillitsvekkende
toppledelse

  Overordnet: Medlemmer av ledelsen blir aldri trukket i tvil av lederkolleger, ansatte eller kunder. 

Basis: Alle ledere praktiserer konsekvent innholdet i treningsprogrammet for 3. etasje, punkt 1, Site map

 

2.  Måldefinisjon markedsleder

Omsetningsmål, EBITDA, markedsandel og andre nøkkeltall for posisjonen som markedsleder Overordnet: Vår konkurransekraft er stor nok til at vår posisjon som markedsleder er varig, samtidig som vi har de høyeste prisene i markedet

Basis: Alle ledere bruker innholdet i treningsprogrammet for 3. etasje, punkt 2. Site map

I tillegg beskrives handlinge som fører til en produkt og tjenestekvalitet som fører til at kvalitetsmålet blir realisert

3.  Forankring av mål Omsetningsmål osv. brudt ned på avdelingsnivå Overordnet: Alle med resultatansvar kan beskrive de nøyaktige målene for egen del av virksomheten uten å støtte seg til noen form for dokumentasjon. Basis: Alle ledere praktiserer konsekvent innholdet i treningsprogrammet for 3. etasje, punkt 3 (Site map)
4.  Individuelle muligheter Alle ansatte har deres egne karrieremål Overordnet: Alle karrieremål er i overensstemmelse med målene til virksomheten for den perioden den ansatte velger å være i virksomheten

Basis: Alle ledere praktiserer konsekvent innholdet i treningsprogrammet for 3. etasje, punkt 4 (Site map)

I tillegg (eksempel)

  1. Alle ansatte får spørsmål om hva de vil oppnå for seg personlig i virksomheten
  2. Alle som ønsker det får coaching gjennom HR for utvikling av personlige mål
5.  Trygg organisasjon  

Overordnet Stretch-goal: Alle ansatte forstår før de forventer å bli forstått. Er oppnådd av alle ledere innen 2010.

Basis: Alle ledere praktiserer konsekvent innholdet i treningsprogrammet for 4. etasje, punkt 5 (Site map)

 

6. Ny forankring   Overordnet: Alle med resultatansvar kan beskrive hovedmål, delmål og personlige mål uten å støtte seg til noen form for dokumentasjon. Basis: Alle ledere praktiserer konsekvent innholdet i treningsprogrammet for 4. etasje, punkt 6 (Site map)
7. Kontinuerlig forbedring

 

Overordnet: Alle ansatte måler egen virkning eller produktivitet og har et selvforbedringsprogram  Basis: Alle ledere praktiserer konsekvent innholdet i treningsprogrammet for 4. etasje, punkt 7 (Site map)
............................ ................................. ............................................ .....................................................................................................

I artikkelen 'Strategiutvikling for profesjonelle' kan du se undertemaer som du kan legge inn det overordnede strategidokumentet. 


Måltabell punkt 1: tillitsvekkende toppledelse realiseres i løpet av 2009

 ........Tema........  Kvantitativt mål

 Kvalitativt kvantifiserbart mål (tilstander)

Handling som fører til  måloppnåelse

Internt i toppledelsen

Antall ledere:

10 ledere CEO, økes til 12 i løpet av planperioden

Tallmål:

Omsetningsmål, EBITDA, markedsandel og andre nøkkeltall for posisjonen som markedsleder

Alle medlemmer av toppledelsen kjenner kollegers mål og benytter alle anledninger til å bidra til egen og kollegers måloppåelse.

 

Basis: Alle ledere kjenner TURMAT-konseptet for utforming av utfordrende, tydelige og forpliktende mål.

Forøvrig beskrives her og i linjene nedenfor den handlingen som er påkrevet for å oppnå de kvantitative og kvalitative tilstandene i spaltene til venstre.

 

Ansattes oppfatning av toppledelsen (TL)   TL tar klare beslutninger og er konsekvent, alle føler seg forstått av TL - også når de er i opposisjon, TL formulerer og legger til rette for personlig vekst, TL oppdager og anerkjenner alle fremskritt.  Beskrivelse av handling...
Behandling av konflikter Ingen varige konflikter mellom ledelse og øvrige ansatte.

All uenighet mellom ledelse og ansatte fremsettes ved første anledning etter at den er oppstått. De ansatte er alltid så tilfredse med behandlingen at årsakene til utilfredshet ikke lenger nevnes.

 Beskrivelse av handling...
Turnover

Bare naturlig turnover alt. < 3% innen 2010

Ingen oppsigelser grunnet uoverensstemnelser mellom ledelse av øvrige ansatte.  Beskrivelse av handling...
Styring, kontroll  

Alle styringsimpulser fra ledelsen brukes i henhold til ledelsens forventninger.

Kursavvik oppdages senest 4 uker etter at de inntreffer.

 Beskrivelse av handling...
 Feedback Alle ledere har feedbacksløyfer Alle ledere får høyeste karakter av deres "tilbakemeldere" innen 09/10. Tilbakemeldere er medarbeidere som er kompetent kritiske til ledelsen. De er valgt av HR.   Tilbakmeldere er beskyttet av HR og utformer tilbakmeldinger i samarbeid med HR.
Videre temaer etter behov...      
   .................................... ...........................................   

 

Måltabell punkt 2 markedsleder: Omsetning, EBITDA, markedsandeler osv. realiseres i perioden 2008-2014

 ........Tema..........  Kvantitativt mål

 Kvalitativt kvantifiserbart mål   (tilstander)

Handling som fører til  måloppnåelse

Omsetning

Fremstilles grafisk for hele perioden.

Kvalitet salg: eks. hver kunde bringer en ny kunde årlig...................................................

Beskrivelse av handling...
EBITDA Fremstilles grafisk 8 av 10 tilbud fører til ordre uten bruk av rabatter og med høyere priser enn våre konkurrenter. Beskrivelse av hvordan kundebehov undersøkes før fremstilling av tilbud, hvordan emosjonell og teknisk merverdi for kunden beskrives i tilbud osv.
Andre nøkkeltall for verdiutvikling

Resultat pr. aksje,  kontantstrøm pr. aksje, likviditetsutvikling, egenkapitalandel, egenkapitalrentabilitet, dekningsbidrag,       avkastning    på gjennomsnittlig              sysselsatt kapital, rentedekningsbidrag, totalkapitalrentabilitet, 

 .................................................................... Beskrivelse av handling...

Markedsandeler

Veksten i markedsandeler  fremstilles grafisk  Målet er samtidig et vekstmål. Kvaliteten kan beskrives som 70% organisk vekst, 30% gjennom oppkjøp.  Her beskrives handlingen som fører til organisk vekst  
Konkurranse- kraft Ordrereserve x mnd. x kr. Kunder godtar om nødvendig markedets lengste leveringstider. Beskrivelse av handling...
Oppkjøp 30 % av vår vekst oppnås gjennom oppkjøp Alle kjøpsobjekter tilsvarer kvalitet x = omstillingsdyktighet, lønnsomhet, arbeidsmiljø (målbare faktorer) Beskrivelse av handling...
Produkter Alle produkter tilsvarer lønnsomhetskrav x

Emosjonell merverdi for kunden (produktverdi følelsesmessig verdi)

Beskrivelse av handling...

Videre temaer etter behov...

Se temalisten i video TURMAT Startup

     
   ...............................................    ..............................................................................................................

 

Viktig å ta konsekvensen av!

Et måldokument som det over har ingen nevneverdig virkning, hvis det ikke fører til forandret atferd. Vår atferd bestemmes 95 % av tiden av våre bevisste og ubevisste programmer. Våre programmer er våre overbevisninger og vaner.

Det er nesten umulig å slippe et program. Det må alltid erstattes av et nytt, dvs. en ny overbevisning som med tiden utvikler seg til en ny vane. Måldokumentet over er et glimrende verktøy for utvikling av nye overbevisninger. Det virker så godt på grunn av kravene til å være konkret og målbar. Det utvikler seg til utstrakt samling av fakta eller i det minste overbevisende informasjon.

For at innholdet skal få en dominerende plass i underbevisstheten må det gjentas ofte. Hvor ofte, viser grafikken nedenfor. Du kan lese mer om den i artikkelen Profesjonell coaching .

Når du gjentar innholdet i måltabellen ofte fører det til at innholdet blander seg med tidligere erfaringer i hjernen. Det fører automatisk til nye kombinasjoner som igjen leder til nye ideer. Disser fører til at deler av innholdet forandrer seg og disse delene er det viktig å gjenta på nytt.

Du kan da si at ditt måldokument er et levende dokument.

 

 

 

 

Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement