Organisasjon og ledelse, modul 2: Kompetanseutvikling og læring


 
Innholdet i denne modulen skal sette ledere istand til å realisere målene som er utviklet under pyramidedelen som heter mål og strategi . Teamene som skal realisere målene er allerede utviklet med modulen for teamutvikling. Forretningsideen, selksapets visjon og misjon er også definert med innholdet du finner her... Viktige deler av lederarbeidet følger faste mønstre, dvs. de gjennomføres på samme måte i alle virksomheter. Dette er samlet under metodiske ledelsesstrategier. Før du begynner på denne modulen, er det viktig å være fortrolig med modulen som viser hvordan mennesker tar beslutninger.

Det gjenstår bare å uvikle nødvendig kunnskap, vilje og evne til å realisere målene. I de fleste virksomheter foreligger det langt mer kunnskap enn den som blir tatt i bruk. Derfor går programmet i denne modulen først og fremst ut på å utvikle evnene til å gjøre ting. Eksempler på dette er:
  1. Utløse kontinuerlig forbedring, nytenkning og læring
  2. Akselerere utviklingen av lønnsomme bedriftskulturer
  3. Etablere økt selvstendighet på alle nivåer
  4. Akselerere frigjøringen av egen og andres ubevisste kunnskap og bruke dette til å utløse sterke innovasjonsprosesser
  5. Bruke lystfølelse som viktigste faktor for produktivitetsøkninger
Dette programmet setter deg i stand til å oppnå resultater som stiller i en klasse for seg. Tiden dette tar er helt avhengig av hvor mange evner du må utvikle. Antall kompetente mennesker som har forsøkt å gjenskape resultatene til verdens best ledede virksomheter er meget stort. De færreste har lykkes. Du er derfor meget rask, hvis du kommer gjennom dette programmet i løpet av et år.

Vidoene og artiklene i programmet nedenfor, får du tilgang til etter at du har kjøpt et medlemsskap. Klikk her...


Det du vil oppnå
Videoer og artikler
Slik gjør du det
Ledere kan kombinere artikkel og video og utvikle evnen til å konsentrere seg om å gjøre det som gir maksimal avkastning på et selskaps humankapital.

 
Video: Kompetanseformelen  ...ser slik ut:
Kompetanse = kunnskap x vilje x evne
.
Videoen viser hvordan kompetanse utvikler seg automatisk og at den automatiske utviklingen fører til åpenbare mangler i menneskers yteevne. Videoen viser at strategien realiseres gjennom utvikling av menneskers evner til å GJØRE det de vet. Denne videoen forklarer formuleringene av Det du vil oppnå i spalten til venstre.
VIKTIG for forståelsen av denne tabellen:
Resten av tabellen inneholder artikler og videoer som gir kunnskap til å utvikle vilje eller evne til spesifikke formål. Se videoen og sammenlign innholdet med det som skjer det skal utvikles mer kompetanse innenfor ditt ansvarsområde.
Artikkel: Kompetanse og produktivitet ...viser på få minutter hvorfor kompetanseformelen er nøkkelen til økt  arbeidsproduktivitet.
Sett HR igang med å undersøke størrelsen på de tre søylene hos alle medarbeidere og bruk dette som grunnlag for produktivitetsmål
Artikkel: Ledelses- og omstillingsmodellen...viser hva innholdet i denne modulen skal sette brukerne istand til å gjøre. Modellen fungerer som et veikart for en kompetansereise. Den viser modellen for utvikling av den beste ledelsesstrategien vi kan forestille oss med dagens kunnskap om hvilke selskap som fungerer best.

Det modellen viser er innlysende riktig for enhver leder som har lykkes i å utvikle en lærende og innnovativ organisasjon.
La en relasjonsorientert leder og en oppgaveorientert leder kartlegge i hvilken grad selskapets virksomhetsområder følger den grønne diagonalen gjennom den nederste modellen. La også en leder som løser problemer gjennom omstilling og en leder som løser problemer gjennom læring kartlegge i hvilken grad selskapets virksomhetsområder følger den grønne diagonalen gjennom den øverste modellen. Gi verdidrevne "gule" ledere ansvaret for gjennomføring av nødvendige korrigeringer. Se artikkel  Resultater og ledertyper og video Maslow

Du kan også bruke denne fremgangsmåten:

Vis modellen til felst mulig ledere i virksomheten og still følgende spørsmål:
  1. Er vår ledelse mer relasjonsorientert enn oppgaveorientert - eller omvendt?
  2. Er kravene til omstilling høyere enn kravene til læring - eller omvendt? 
Be gjerne om at lederne bruker setter tall på forholdet f. eks. relasjonsorienterte avgjørelser i 7 av 10 tilfeller. Legg deretter en strategi og sett mål på hvordan selskapet skal bevege seg mot den grønne diagonalen i modellen. 
Evne til å få andre mennesker med deg til steder de selv ikke hadde tenkt seg. Video: Ny dimensjon innflytelse gjennom bruk av ubevisste beslutninger...Innholdet er helt grunnleggende for ledere som vil få meedarbeidere og andre til å omsette behagelige OG ubehagelige beslutninger med samme iver. Den forklarer hvorfor det kan øves innflytelse som er både sterk og umerkelig på samme tid.  Videoen viser hva som skjer i hjernen - skritt for skritt - når mennesker tar beslutninger   Se videoen minst fem ganger. Velg deretteren person som vegrer seg mot å gjennomføre en oppgave. Motstanden kommer tilsyne gjennom høylydte eller aggressive motargumenter, som gir deg et inntrykk av at vedkommende drives av et sterkt markeringsbehov. Form oppgaven på nytt. Denne gangen slik at vedkommende får dekket markeringsbehovet i større grad ved å gjennomføre enn ved ikke å gjennomføre oppgaven. Ikke utsett vedkommende for tidspress og observer hvordan han/hun begynner å lete etter argumenter som taler for gjennomføring. Klassiske eksempler er opinionsledere (fagforeningsledere) som er mer opptatt av kampen enn av resultatet.

Sammenlign videoen med det du ser i filmer som viser hvordan
Evnen til å skape en læringskultur hvor mennesker spiller hverandre gode

Evnen
til å se egen og andres mangel på trygghet.
Video: Maslow...viser hvor trygge mennesker må være, før de automatisk velger læring for å løse konflikter eller å oppnå bedre resultater. Videoen viser hvorfor mange ledere oppnår det motsatte av det de tror og at forsøk på forbedring av egen innsats, fører til dårligere resultater.
Se videoen ofte. Årsaken er at den som behersker innholdet i denne videoen så godt at han/hun kan gjenta hele videoinnholdet for andre uten å støtte deg til notater, automatisk oppnår påfallende mye mer enn andre. Årsaken til at denne virkningen inntreffer automatisk kan de se i modelen om hvordan vi tar beslutninger.  

Video: Læring eller kontroll? ...viser årsakene til at pressede ledere ofte oppnår det motsatter av de har til hensikt. De anstrenger seg maksimalt for å oppnå dårligere resultater - og de færreste finner ut av at det faktisk er det som skjer. Videoen viser  på 10 minutter hvorfor krisetider skiller klinten fra hveten hva lederkvaliteter angår.
Anbefal ledere å bruke feedbacksløyfen  til å finne ut av i hvilken grad de blir anerkjent av egne medarbeidere. De som ikke er tilfreds med den feedback de får, kan bruke denne videoen til å finne egne forbedringsområder. Ledere som tror at de leder på en måte som skaper en læringskultur, kan bruke denne videoen til å vurdere egen innsats på nytt. Det er å anbefale at ledere som vil bruke videoen til å korrigere/forbedre egen lederatferd, bruker den sammen med en HR-medarbeider som kjenner arbeidssituasjonen til lederen godt.
Artikkel: Hvor mange organisasjoner er trygge? ...viser hvordan manglende Maslowforståelse får praktiske konsekvenser i virksomheter. Den viser, sammen med de to videoene ovenfor at nesten ingen organisasjoner kan defineres som grunnleggende trygge og at forventede gevinster ved forandringsprosesser og fusjoner stort sett går tapt på grunn av uventede konflikter, dvs. underliggende utrygghet.
Vær ærlig og prøv på å få innholdet i artikkelen bekreftet gjennom det du ser i egen organisasjon. I denne delen av treningen på tipping point ledelse, er det bedre å oppdage for mye enn for lite. Hvis du behandler det du oppdager med innholdet i modulen om kommunikasjon, får også dine feiltolkninger positive konsekvenser.
Evnen til å oppnå høyere innovasjonstakt enn hvilken som helst konkurrent.


 
Video: Fra kompetanse til innovasjon....viser skrittene fra utvikling av høy kompetanse og frem til innovasjon som forårsaker gjennombrudd. Videoen beskriver hvorfor både trygghet og tilsynelatende urealistisk høye mål er de viktigste forutsetningene for innovasjoner, som er store nok til å forårsake gjennombrudd.
Sett høye utviklingsmål for et størst mulig mangfold av mennesker. Forviss deg om at mangfoldet utløser synergier og ikke konflikter. Hvis du registerer at meningsforskjeller fører til konflikter og ikke gode løsninger, sørger du for at innholdet i vår video Maslow blir implementert i de aktuelle gruppene.

Evnen til å se organisasjonen slik den virkelig er og om denne virkeligheten utløser læring og behovet for å ta i bruk nye verktøy.


 
Artikkel: Illusjonen om å ta i bruk nye verktøy ....viser hvorfor mange verktøy og metoder  som virksomheter investerer i, ikke blir tatt i bruk. Det forblir med kurset hvor det formidles nødvendig kunnskap om bruken av produktet. Hverken vilje eller evne er tilstede i tilstrekkelig grad og blir heller ikke utviklet. Artikkelen viser hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at dette ikke skal skje.
Kombiner innholdet i denne artikkelen med videoen om Mål og virkningen mål har på hjernen. Sørg for at leverandører av nye verktøy også angir hvilke rutiner/vaner som gir best utnyttelse av verktøyene. Gjør lederen på området ansvarlig for at vanene faktisk blir etablert og at de som bruker verktøyene har personlige grunner til maksimal utnyttelse av verktøyene. Alle moduler under organisasjon og ledelse og mål og strategi inneholder videoer eller artikler, som kan bidra til maksimal utnyttelse av nye verktøy. Følg forøvrig veiledningen i tabellen i artikkelen.
Artikkel: Nådeløs ærlighet - kritisk suksessfaktor i fremragende virksomheter (tabell)....det er en utbredt erkjennelse og de fleste sier at de praktiserer den. Det er som regel langt fra sannheten. Se symptomene som viser om det er tilfelle eller ikke (tabell).   Les artikkelen grundig og få dine kritikere til å bruke tabellen i deres vurdering av om det praktiseres nådeløs ærlighet i din organisasjon.
Gjør ditt beste for å finne ut av hvorfor synspunktene til kritikerne medfører riktighet. Det er i denne sammenhengen bedre å være for kritisk enn for lite kritisk.
Evnen til å snakke om og å realisere uvanlig store og langsiktige mål på en måte som alle oppfatter som balansert.
Vilje til å leve den du er fullt ut.
 
 
Artikkel: Balanse høyre og venstre hjernehalvdel...artikkelen viser hvilke feminine og maskuline kvaliteter som kan skape unike konkurransefortrinn - når de fungerer godt sammen.
Les i tillegg bøker om høyre og venstre hjernehalvdel og deres funskjonsmåte og betydnig ved løsning av forksjellige typer oppgaver. Velutviklet forståelse for dette temaet, er et konkurransfortrinn som andre vanskelig kan kopiere. Det gjør det mulig å utnytte høy sosial kompleksitet i selskapet.
Artikkel: Finn den røde tråden i livet - tenketrening eller brain gym  ...forklarer hvorfor noen mennesker oppnår en ekstrem produktivitet gjennom drømmeaktig sikre beslutningsprosesser. Artikkelen viser hvordan du kan trene bruken av din egen hjerne og dermed hvordan du kan trene andre også. Kombiner innholdet i denne artikkelen med innholdet i artikkelen ovenfor. Lær innholdet så godt at du føler deg sikker når du lytter til mennesker rundt deg og danner deg en mening om hvilken hjernehalvdel som er dominant hos den som snakker. Ta hensyn til dette innholdet når du setter sammen team og når du velger ledere. Det er meget lønnsomme øvelser.
Artikkel: Finn din personlige driver ...mennesker som har funnet deres personlige driver, kanaliserer automatisk all energi til bruken av denne driveren. De mobiliserer lett alt de har av vilje i utviklingen av en kvalitet eller et knippe kvaliteter til ett bestemt formål. De virker uvanlig viljesterke.
Følg anvisningene i artikkelen nøye og over lengre tid. Hvis du ikke allerede har et bevisst forhold til det som driver deg og du vet hva du vil bruke resten av livet ditt til, kan denne øvelsen ta flere år. Den er likevel utrolig lønnsom. Den kan få store konsekvenser både for din livskvalitet og din levealder. Vær utførlig i forbindelse med de tre spørsmålene i artikkelen.
Evnen
til åfremstå som en leder som aldri blir trukket i tvil av noen

Du fremstår som en leder som medarbeidere ikke har noe å utsette på - heller ikke når de utveksler meninger seg i mellom

Se videoer og artikler til dette temaet i modul 1
 
 
 
 
 
Artikkel: Slik måler du hvor tillitsvekkende du er...viser hvordan du kan lage en feedbacksløyfe som måler hvor god du er på en skala fra 1-10. Artikkelen forklarer hva nådeløs ærlighet er i praksis i forbindelse med ledermøter, kommunikasjon, informasjon og ledersamlinger.  
Følg anvisningene i artikkelen. Din egen autoritet som leder er høy nok, hvis du får hele ledergruppen til å bruke feedbacksløyfen og hvis ledergruppen gjør svarene tilgjengelige for kolleger og egne medarbeidere - på eget initiativ. Hvis ledergruppen ikke gjør dette, kan du gå ut ifra at årsaken til dette er for svak følelse av tilhørighet og å være anerkjent i gruppen. Den utløsende årsaken til denne mangelen, bør for deg være, at du ikke virker betryggende nok på din egen ledergruppe. Videoene Maslow og Superservice forteller hva du kan gjøre med dette.

Hvis du gjennomfører dette, oppnår du betydelig produktivitetsvekst og du unngår ubehagelige overraskelser i forbindelse med arbeidsmiljøet.
Artikkel: Hersketeknikker...er så utbredt at mange faller for fristelsen til å bruke dem. De blir akseptert fordi så få mennesker vet hva som er ledelse uten bruk av hersketeknikker. Artikkelen viser hva kulturbyggere og HR-ansvarlige bør ha som første prioritet.
Hvis du har en leder i ledergruppen som misbruker egen makt gjennom hersketeknikker, kommer medarbeidere til å tenke at toppledelsen er for bruk av hersketeknikker, dvs. maktmisbruk. Det hjelper lite at du selv aldri bruker hersketekninkker. Bruk feedbacksløyfer til å eliminere hersketeknikker i organisasjonen. 
Artikkel: Definisjon på fremragende ledelse ...finnes det like mange av som antall ledere. De preges gjennomgående av undersøkelsen til Peters og Waterman, som viser at femogtyve prosent av alle ledere mener at de hører til den ene beste prosenten. Denne definisjonen er basert på en streng målestokk og bør kombineres med artikkelen nedenfor.
Kjøp bøkene det henvises til, les grundig og overfør innholdet til egen ledergjerning.
Artikkel: Lederen - hvor god er han eller hun?. ...viser en sammenligning av lederatferden til trygge og utrygge ledere i vanlige ledersituasjoner. Det sammenligningen avslører, lar de fleste lesere konkludere med at > 80 % av lederne de kjenner, kan i hovedsak karakteriseres som uttrygge. Også i de største toppetasjene i samfunnshierarkiet.
Print ut tabellen. Legg den på skrivebordet ditt. Heng den opp på veggflater som du ser ofte. Gjør alt det du kan for å korrigere deg selv på punktene i tabellen. Når du tror at du behersker innholdet, kan du stille deg selv følgende spørsmål: Kan jeg snakke med min livspartner eller med en av mine sterkeste kritikere om hvilket som helst vanskelig tema og etterpå få karakteristikken "gul" av den jeg snakket med? Fortsett å arbeidet med temaet til svaret er JA.
Artikkel: Lederutvelgelse etter Tipping Point metoden ...er en krevende og sport og den er på toppnivå mer lønnsom enn golf. Det er en metode hvor lederkandidater sammenlignes. Det som sammenlignes er kandidatenes læringshastighet, vilje og evne til å gjøre det de vet, evne til å konkretisere egne hensikter og forståelse for kvalitet. Testen er hittil anvendt ved mer enn tusen ledervurderinger og ingen har hittil klart "full score".
 
Artikkel: Tradisjonelle lederfeil i krevende markeder ...beskriver  årsak og virkning når ledere ikke takler presset som oppstår i vanskelige tider og utvikler destruktiv ledelse.  
Du har en leder i ledergruppen din som gjør tradisjonelle lederfeil. Gå gjennom denne artikkelen sammen med lederen og krev at vedkommende etablerer en feedbacksløyfe som også leser artikkelen og som får anledning til å gi anonyme tilbakemeldninger. Dette utløser i første omgang en "ta-seg-sammen-effekt" som gjerne holder i et par måneder. Gjenta deretter øvelsen med feedbacksløyfen og tilby deretter ledere et krevende coachingprogram.  
Evnen til å oppnå rask resultatforbedring i et lite pilotprosjekt  Artikkel: Testprogram for ledere...viser hvordan en respektert leder kan øke egen virkning i påfallende grad gjennom ca. 6 timers investering i en liten del av læringsprogrammet  på denne websiden.
Testprogrammet er hensiktsmessig for å bygge opp tillit til at mennesker er mer kalkulerbare enn det de fleste ledere antar. Virkningen som oppnås gjennom testprogrammet gjør det mer interessant og enklere å oppnå de ansattes uforbeholdne tillit.
  Artikkel: Betydningen av følsomhet...er et velkjent og akseptert tema. Artikkelen forteller om hvorfor det er av helt avgjørende betydning å kunne føle (ikke høre) hva som foregår i virksomheten. Det bedrer omstillingsevnen og reduserer sykefravær.  Les artikkelen og gjør det til en vane å  lytte mer til det medarbeidere føler enn det de sier. Modulene 1-7 forteller tydelig nok at det er det medarbeidere føler som bestemmer resultatene - ikke det de sier.
Du vil utvikle evnen til
å oppnå maksimal av- kastning på selskapets humankapital med lavest mulig antall ledere.
Artikkel: Flate organisasjoner - en illusjon? ...gjenspeiler forskning på området ledelse. Denne sier at hvis du har ansvaret for mer enn 7 personer, må du bruke hele arbeidstiden på å lede. Med tipping point ledelse, kan du eventuelt lede dobbelt så mange, før du må bruke all tid på ledelse. Vel og merke hvis du har best mulig utnyttelse av organisasjonens humankapital som mål. Dette faktum gjør ideelle tanker om flate organisasjoner til noe som oppstår som et sjeldent fenomen og ikke noen som alle burde tilstrebe.

 

 

 
 Overfør denne til kommunikasjon........Bruk artikkelen Strategier som alltid vinner til å få mennesker som mener å ha patent på virkeligheten til å tenke seg om og til å vise respekt for andres synspunkter 
 

  Artikkel: For store utfordringer? ....viser hva topplederen kan gjøre hvis han føler at det å løfte målene ytterligere, skaper betydelige og uønskede stressbelastninger. Innholdet i artikkelen er like relevant i de tilfeller hvor topplederen ikke har nødvendig tillit ved allerede eksisterende mål.  Følg anvisningene i artikkelen.
 
 
  Artikkel: Bruk egen webside til forankring av mål ...asdf
  Artikkel: Fra makt til innflytelse asdf   


Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement