Maksimal utnyttelse av våre tjenester

Den som vil utnytte Tipping Point Methodology med sterkest mulig virkning, kan overveie innholdet i denne artikkelen som grunnlag for samarbeidet med oss. Dette er et krevende grunnlag og de færreste vil i utgangspunktet være interessert i å investere så mye i forberedelse av at kursskifte i selskapet de styrer. Vi begrunner derfor ønsket om et uvanlig godt grunnlag:

Grunnlaget er formet på krevende måte av flere årsaker:

 
 1. Mange toppledere overvurderer egne lederegenskaper og de delegerer læring.
 2. De fleste toppledere orienterer seg etter hva som har vært riktig i historien og i for liten grad etter hva fremtiden krever.
 3. De færreste toppledere gjør seg selv kontrollerbare (se TURMAT Startup) og de fleste krever mer av mellomledelsen enn av seg selv.
 4. Det befinner seg ofte ledere med dårligere lederegenskaper på toppledernivå enn på mellomledernivå. Slike ledere utelukker ofte at det kan etableres uforbeholden tillit til ledelsen i sin helhet.
 5. Hos mange toppledere er angsten for å gjøre feil sterkere enn behovet for å finne nye veier å gå.
 
Ledere fra en eller flere av disse fem kategoriene i topp-posisjoner er ofte eksperter til å skjule egne svakheter bak handlekraft, karismatisk stil og kultivert språkbruk. Svakhetene oppdages likevel alltid i en Tipping Point-prosess. Det lar seg sjeldent forhindre at dyktige ledere på mellomledernivå oppdager disse svakhetene før toppledere gjør det. I tillegg vil toppledelsen av naturlige årsaker som regel ikke se den ubehagelige virkeligheten i øynene. I det øyeblikk hvor en slik erkjennelse gjør seg gjeldende på mellomledernivå, begynner grunnlaget  for en tipping point prosess å erodere med raskt tiltagende hastighet.


Årsaken til dette er følgende:


Ved en tipping point prosess kreves forandring og forbedring på alle nivåer. Unnasluntring og inkonsekvent handling kan ikke aksepteres gjentatte ganger. Det er signalet til alle selskapets ansatte. Hvis toppledelsen unndrar seg dette kravet, forsvinner tilliten til toppledelsen. Det samme gjør tilliten til oss som rådgivere.

Som det fremgår av introvideoene våre, er uforbeholden tillit til toppledelsen en kritisk suksessfaktor for oppnåelse av både markedsledelse og tipping point på kortest mulig tid.

Følgende samarbeidsgrunnlag kan sikre måloppnåelse på en effektiv måte med lavest mulige kostnader:

Styreleder og eiere bestemmer at målet for samarbeidet skal være at selskapet når et Tipping Point i egen utvikling. Hva dette innebærer vises i Åpent brev til styreleder eller eier. Hvilke bransjer som er de nærmeste kandidatene for oppnåelse av et Tipping Point finner du i artikkelen Fremgangsmåte bruk av sensasjonspotensial.

Etter at dette målet er definert, er neste skritt etablering av en gjensidig tillit som er stor nok til at vi kan inngå en samarbeidskontrakt som fra vår side inneholder følgende punkter til temaet ledelse:

 1. Styret ved styreleder presenterer de overordnede målene for samarbeidet med TPM for ledelsen av selskapet. Dette skjer eventuelt i samarbeid med CEO. Målene utvikles i samsvar med vår video TURMAT Startup  (16 minutter) 
 2. CEO deltar i coachingprogrammet på samme måte som andre ledere. Hos CEO er kravene til oppfølging ufravikelige (det er et krav som ikke kan stilles på mellomledernivå) Se mer om dette i video Verdiutvikling - når ledere virkelig praktiserer LEDELSE (7 minutter)
 3. Styret bærer ansvaret for at CEO holder seg til avtalen som inngås. Ved avvik  som åpenbart forhindrer resultatoppnåelse, bidrar styret enten til at CEO korrigerer kursen eller at CEO blir erstattet av en ny leder.
 4. Ved utskifting av ledere og nyansettelser av ledere brukes TPM-verktøy for valg av ledere (eventuelt i tillegg til andre verktøy)
 5. Alle ledere i selskapet gjennomfører målinger som viser i hvilken grad de har medarbeideres tillit. For målingen bruker de spørsmålene i artikkelen  Slik måler du hvor tillitsvekkende du er
 6. Vi trener og utdanner HR, slik at HR-medarbeidere kan trene alle medarbeidere i bruken av programmet på websiden, dvs. den type ledelse som fører til realisering av de overordnede målene som er definert av styret og eventuelt toppledelsen.
Ved bruk av andre konsulenter på forskjellige fagområder eller på området organisasjonsutvikling, er det en fordel hvis innsatsen deres skjer i et samarbeid med oss. Det fører som regel til flere synergier og mer virkningsfull implementering av stoffet som formidles. Dette gjelder særlig ved omorganiseringer.

FOR krevende?

Tipping Point Methodology er utviklet for å få frem og å utvikle de beste evnene eller ferdighetene til ledere. Det skjer bare ved at det stilles tilsvarende høye krav til prosessen. Disse kravene utløser som regel motstand, men denne motstanden kan i de fleste tilfeller i løpet av få uker omdannes til aktiv medvirkning.

Det å leve opp til kravene forutsetter læring og at ledere organiserer seg på et høyere tankemessig nivå. Det innebærer at de tar mer intelligente beslutninger og faktisk løser problemer. Uten denne formen for læring, har de en tendens til å "løse" problemer på en måte som fører til at de dukker opp igjen andre steder i virksomheten. Problemene har et nytt ansikt, men grundige undersøkelser viser som regel at det er et vandreproblem.

Les mer  om hva som gjør metoden uvanlig virkningsfull.
Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement