Modul 11: Utvikling av individuelle muligheter på alle nivåer


På denne siden får du et tydelig bilde av hvor lønnsomt det er å vise vedvarende og oppriktig interesse for medarbeideres personlige utvikling.


Det du vil oppnå
Videoer og artikler
Slik gjør du det


Du vil oppnå at alle medarbeidere gjør måloppnåelse til et personlig anliggende. Det skal faktisk arbeides med liv og lyst.

Du vil oppnå den lærehastigheten i virksomheten som kjennetegner mennesker som absolutt vil nå et mål de enda ikke er dyktige nok til å nå.

 
 
 
 
Video:
Personlige mål - virksomheters vekst og utvikling...viser den viktigste faktoren for oppnåelse av virkelig fremragende resultater. Den viser hvorfor toppledelsen bør ta ansvar for at medarbeidere utvikler sterke og personlige grunner til å vinne over seg selv

Videoen viser forskjellen på langsiktige mål (årtier), kortsiktige mål (dager, måneder), bevisste drivere og ubevisste drivere. De som oppnår størst og raskest resultatvekst og læring er de med bevisste drivere og langsiktige mål - forutsatt at disse er sammenfallende med bedriftens mål.

Organiser driften slik at disse ikke blir blokkert av for lave mål for virksomheten, misunnelse og engstelse i omgivelsene og gjør ytelsene deres synlige for omgivelsene. På den måten oppnår du den beste læringsdynamikken i virksomheten. 

Video:
Mål og virkningen mål har på hjernen...forteller om hvordan mål må være utformet for at mennesker skal "tenne" på målene

Lyst og kreativitet er to ting som opptrer samtidig og de vokser i takt. Det forutsetter lystbetonte mål som på grunn av manglende kompetanse enda ikke er realiserbare. Still derfor følgende spørsmål til alle medarbeidere med resultatansvar:
"Kan du vise meg ideene du har fått til hvordan vi kan realisere det nye utfordrende målet vårt?"
Hvis svaret er nei, kan du i prinsippet velge mellom 2 årsaker:
  • Målet er ikke forankret (se modul 10)
  • Målet er ikke lystbetont
Følg anvisningene i videoen eller i modul 10
Video:
Verdiutvikling - når ledere virkelig praktiserer LEDELSE...viser hva som skjer når ledere sørger for at de ansatte har opp-gaver i overensstemmelse med deres gaver.

Lag to bilder av virksomheten. Det ene og minst viktige er bilder av infrastruktur, arbeidsprosesser og mennesker. Det andre og utslagsgivende er bilde av individueller kvaliteter, kompetanse og relasjoner. Det er faktorer som vanligvis forblir usynlige til tross for at de i en sunn virksomhet representerer de største verdiene og de eneste verdiene som kan tilpasse seg skiftend eomstendigheter.

Det kan være en god ide å utvikle begge bildene på virksomhetens webside (se modul 10)

Artikkel:
Illusjonen om å ta i bruk nye verktøy....fører ofte til at virksomheter kjøper inn verktøy som aldri blir brukt som lovet ved levering. Årsaken er som regel avvikende individuelle behov.

Sørg for at du får en klar spesifikasjon av virkningen som nye verktøy eller ny kunnskap skal føre til.  Krev deretter at denne virkningen blir definert som et målbart bidrag til planlagt resultatforbedring. Be om beskrivelse av årsakene til at medarbeidere tar nyanskaffelsen i bruk og kontroller at det faktisk skjer. Sørg for at den som har ansvar for implementering er fortrolig med innholdet i denne artikkelen.
Artikkel:
Healthcare and costs (USA)...forteller om hvor overraskende lønnsomt det er å skape gode og individuelle utviklingsmuligheter for de ansatte.
 
   
   
Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement