Organisasjon og ledelse, modul 1: Utvikling av egen anseelse og autoritet

  Det du kan lese i spalten som beskriver det du vil oppnå, er ideelle tilstander. Oppnåelse av disse tilstandene er en langvarig og krevende prosess - og du oppnår kanskje noen få av disse tilstandene. Det vil likevel være slik at du oppnår store gevinster underveis. Målet fremtvinger læring om både deg selv og andre og denne læringen fører til at du nyter kontinuerlig voksende respekt i omgivelsene.

Atferdsforskningen og hjerneforskningen har forlengst kommet så langt, at den kan begrunne helt nøyaktig hvorfor mennesker blir beundret og vist uforbeholden respekt. Årsakene er lett tilgjengelige og enkle å tilegne seg - men det krever utholdenhet og ærlighet.

Vidoene og artiklene i programmet nedenfor, får du tilgang til etter at du har kjøpt et medlemsskap. Klikk her...


Det du vil oppnå
Videoer og artikler
Slik gjør du det

Du vil oppnå at ingen av dine medarbeidere har noe å utsette på deg, samtidig som du alltid får frem dine oppriktige meninger på en måte som ikke kan misforstås.

Du vil oppnå at du aldri trenger å be om ting to ganger, og at det du ber om blir gjennomført tilfredsstillende første gang det gjøres
 
 
 
 
 
 
 
Video: Joharis vindu  ....viser hvordan vi kan komme på sporet av sider ved oss selv som er bestemmende for hva andre mener om oss. Videoen viser at det antagelig eksisterer mye mer kunnskap om hver enkelt av oss, enn det de aller fleste av oss selv er klar over. Følg anvisningene i modulen. Be venner og kolleger om hjelp til å finne de riktige svarene. Det er viktig, fordi det er vanlig utbredt å kunne se en bjelke i en annens øye, men ikke et lite rusk i eget øye.
Video: Jeg er unik - du er unik ...viser hva du kan gjøre for å finne frem til det som gjør deg unik. Som unik leder blir du lagt bedre merke til. Hvis du samtidig behersker de øvrige temaene i denne modulen, er det duket for suksess.
Som i linjen ovenfor.
Video: Læring eller kontroll?  ...gjør det enkelt for deg å finne ut av når du er i læringsmodus eller i kontrollmodus. I læringsmodus vokser din anseelse og autoritet - i kontrollmodus synker den. Videoen beskriver også unntakene fra denne regelen.
Hvis videoen til nære medarbeidere og be om deres oppriktige syn på når du er i lærings- og kontrollmodus. Vær særlig nøye med å finne ut av hva de mener om situasjoner hvor du har med medarbeidere å gjøre, som ikke tilfredsstiller dine krav til kvalitet i utførelsen av det du gjør. Mange ledere har for vane å ubevisst redusere egen autoritet, der hvor de trenger mer av den. Kanskje du er en av disse? Finn svaret på dette spørsmålet raskest mulig.
Artikkel: Forbilder som virkelig er det ...fortelle
Det du leser i denne artikkelen bidrar til selvtillit. Hvordan du best bruker og utvikler det du oppdager, kan du lese om i modulen Tenk større
Artikkel: Lederen - hvor god er han eller hun? .....sammenligner i en tabell atferden til to typer ledere: de trygge som gir støtte og de utrygge som trenger støtte. Tabellen gjør det tydelig for leseren hva som bør gjøres med egen lederstil.
Print ut tabellen og legg den på steder du ser ofte. Den kommer til å fungere som en nødvendig påminnelse. Be venner og kolleger om å beskrive din lederatferd for hver linje gjennom tabellen. Se video Maslow, som forklarer årsakene til at du eventuelt havner i den røde spalten ved ett eller flere atferdseksempler.
Artikkel: Nådeløs ærlighet - kritisk suksessfaktor i fremragende virksomheter ...sammenligner nådeløs ærlighet med strutsementalitet. Sammenstillingen gjør det enklere å avdekke selvbedrag i egen atferd og i omgivelsene.
Hvis du som leder på respektfylt måte krever bruk av innholdet i tabellen, vil din autoritet som leder stige. Forviss deg først om at du ikke selv gjør noen av feilene som beskrives i tabellen. Når hele ledelsen praktiserer innholdet, vil utviklingen til ditt ansvarsområde føre til at din anseelse og autoritet stiger også utenfor ansvarsområdet ditt.
Artikkel: Tradisjonelle lederfeil i krevende markeder....viser destruktiv ledelse. Ledere som gjør det som vises i denne artikkelen, har sjeldent evnen til å se seg selv i et kritisk lys. Derfor gjelder ikke dette innholdet for deg personlig. Du kan likevel bruke det til å øke din autoritet som leder, ved at du gjenkjenner og eliminerer destruktiv ledelse innenfor ditt ansvarsområde.
Bruk denne tabellen og feedbacksløyfen i linjen nedenfor til å avdekke destruktiv ledelse innenfor ditt ansvarsområde. Destruktive ledere mangler evnen til å se seg selv utenifra. De sier det som gavner dem selv akkurat i øyeblikket, uten å oppdage de negative konsekvensene dette får. Derfor anbefales utskifting av slike ledere. Hvis coaching skal være løsningen, må den som regel gjennomføres intenst og over flere år - og det er lite sannsynlig at den fører frem.
Artikkel: Slik måler du hvor tillitsvekkende du er - feedbacksløyfe ...inneholder et stort antall spørsmål som medarbeidere besvarer. Hvordan det kan velges medarbeidere til denne oppgaven, som får frem de faktiske forholdene er beskrevet i artikkelen.
Følg anvisningene i artikkelen. Din egen autoritet som leder er høy nok, hvis du får hele ledergruppen til å bruke feedbacksløyfen og hvis ledergruppen gjør svarene tilgjengelige for kolleger og egne medarbeidere - på eget initiativ. Hvis ledergruppen ikke gjør dette, kan du gå ut ifra at årsaken til dette er for svak følelse av tilhørighet og å være anerkjent i gruppen. Den utløsende årsaken til denne mangelen, bør for deg være, at du ikke virker betryggende nok på din egen ledergruppe. Videoene Maslow og Superservice forteller hva du kan gjøre med dette.

Hvis du gjennomfører dette, oppnår du betydelig produktivitetsvekst og du unngår ubehagelige overraskelser i forbindelse med arbeidsmiljøet.
 Artikkel: Finn din personlige driver..."Mennesket er dets vedvarende hensikter - ikke det som det har gjort i historien". Dine hensikter former med andre ord oppfatningen av hvem du er, og dermed din anseelse og autoritet. Dette gjelder vel og merke VEDVARENDE hensikter. Disse oppstår når vi gjør det vi er, dvs. når vi bruker den sterkteste drivkraften i oss selv. Det er når vi bruker vår DRIVER.
Følg anvisningene i artikkelen nøye og over lengre tid. Hvis du ikke allerede har et bevisst forhold til det som driver deg og du vet hva du vil bruke resten av livet ditt til, kan denne øvelsen ta flere år. Den er likevel utrolig lønnsom. Den kan få store konsekvenser både for din livskvalitet og din levealder. Vær utførlig i forbindelse med de tre spørsmålene i artikkelen. 
Kombiner forøvrig innholdet i denne artikkelen med videoen Jeg er unik - du er unik ovenfor. For å oppnå tankklarhet rundt dine vedvarende hensikter kan du også bruke artiklene og videoene i modulen Mål og strategi
     
Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement