Organisasjon og ledelse, modul 4: Metodiske ledelsesstrategier

  Innholdet i denne modulen gjør det mulig å lede metodisk, dvs. det handles i en gitt rekkefølge med bestemte krav til resultat før neste skritt gjennomføres. Det gjør ledelse til en evolusjonær prosess. Den kan gjentas med en stor grad av nøyaktighet og kan forbedres systematisk. Også denne modulen bidrar til utvikling av kompetanse, dvs. kunnskap x vilje x evne - alle tre faktorer på området ledelse.

Tilsammen danner artiklene og videoene et komplett "ledelsesmaskin", som kan sammenlignes med et urverk. Ingen av artiklene kan, på samme måte som et enkelt tannhjul, få viserne til å gå rundt eller få lederskap til å fungere på en måte som fører til resultater som stiller i en klasse for seg.

Vidoene og artiklene i programmet nedenfor, får du tilgang til etter at du har kjøpt et medlemsskap. Klikk her...


Det du vil oppnå
Videoer og artikler
Slik gjør du det
Grunnforståelse for begrepet metode.
Artikkel: Metodisk handling - definisjon.... enkel beskrivelse hva som skiller en metodisk prosess fra en intuitiv prosess.
VIKTIG for forståelsen av denne tabellen:
Resten av tabellen inneholder artikler og videoer som gir kunnskap til å utvikle vilje eller evne til spesifikke formål. 
  Artikkel: Ledelses- og omstillingsmodellen. Vi har satt sammen modellen av to forskjellige modeller. Det er ledelsesmodellen til etter Blake og Mouton og omstillingsmodellen til Baklien. Bruken av denne kombinasjonen er et grunnleggende strategisk valg på området ledelse. Det innbærer praktisk bruk av det beste fra to guruer på området ledelse: Thorsrud og Kenning.
La en relasjonsorientert leder og en oppgaveorientert leder kartlegge i hvilken grad selskapets virksomhetsområder følger den grønne diagonalen gjennom den nederste modellen. La også en leder som løser problemer gjennom omstilling og en leder som løser problemer gjennom læring kartlegge i hvilken grad selskapets virksomhetsområder følger den grønne diagonalen gjennom den øverste modellen. Gi verdidrevne "gule" ledere ansvaret for gjennomføring av nødvendige korrigeringer. Se artikkel  Resultater og ledertyper og video Maslow

Du kan også bruke denne fremgangsmåten:

Vis modellen til felst mulig ledere i virksomheten og still følgende spørsmål:
  1. Er vår ledelse mer relasjonsorientert enn oppgaveorientert - eller omvendt?
  2. Er kravene til omstilling høyere enn kravene til læring - eller omvendt? 
Be gjerne om at lederne bruker setter tall på forholdet f. eks. relasjonsorienterte avgjørelser i 7 av 10 tilfeller. Legg deretter en strategi og sett mål på hvordan selskapet skal bevege seg mot den grønne diagonalen i modellen.
Evnen til å gå foran på en måte som fører til selskapets hittil største produktivitetsøkninger
Video: Topplederansvar ved kursskifte ....viser hvordan det blir synlig at en toppleder går foran ved et kursskifte. Den viser i prinsippet produktivitetsøkning uten bruk av press. Den metodiske strategien for gjennomføringen av videoinnholdet vises med de to neste videoene.
Definer utviklingskrav som ledergruppen med sikkerhet ikke oppfyller idag. Bruk tabellen Lederen - hvor god er han eller hun?  til dette formålet. Bruk Slik måler du hvor tillitsvekkende du er - feedbacksløyfe for å forvisse deg om at du selv lever opp til de høyeste kravene. Dette er avgjørende, fordi ledere som har noe å utsette på deg, kommer til å bruke dette til å sabotere (bevisst eller ubevisst, skjult eller åpenlyst) utviklingskravene dine , hvis du ikke selv oppfyller kravene.
Evnen til å gjøre også de mest aggressive motstandere om til like virkningsfulle støttespillere.
Video: Motstand som drivkraft...er den viktigste videoen for ledere som vil oppnå resultater som stiller i en klasse for seg. Alle øvrige videoer og artikler i denne modulen, bidrar til at innholdet i dette videoinnholdet kan omsettes i praksis.
Se videoen så ofte at du får en klar følelse av at det er forbundet med større risiko å sette mål som alle aksepterer enn mål som bare en av ti aksepterer.
Som linjen over. Video: Gjør umulig til mulig - profesjonell muliggjøring...hvordan du bruker påstander om at noe er umulig til utvikling av mål som fremstår som nye kvalitative tilstander. Videoen viser hvordan de sterkest motstanderne, uten å være klar over det, yter sterke bidrag til måloppnåelse.
Definer en treningsarena hvor du kan sette et mål som garantert utløser sterk og kvalifisert motstand. Følg deretter anvisningene i videoen nøye. Se vår video Maslow først. Vær sikker på at du klarer å opprettholde roen (og dermed din autoritet) i løpet av meningsforskjellene som kommer til å oppstå.
Evnen til å oppnå rask resultatforbedring i et lite pilotprosjekt
Artikkel: Testprogram for ledere ...viser hvordan en leder kan gå frem i praksis for å teste en sentral del av metodikken og å utvikle egen evne til å forbedre andres yteevne. Testprogrammet varer 6 timer.
Følg anvisningene i artikkelen. Fremgangsmåten er lett reproduserbar og det som du oppnår med en liten gruppe, kan du også oppnå med et konsern. Det er i prinsippet bare målestokken som forandrer seg.
Evnen til å se den egentlige verdien
medarbeidere kan ha for selskapet.
Evnen til å tilpasse utviklingsmuligheter for nøkkelpersonale slik at den egentlige verdien blir tatt i bruk på best mulig måte. 
Artikkel: Resultater og ledertyper....viser at verdidrevne medarbeidere må ledes på en annen måte en medarbeidere som er drevet av penger eller posisjoner - og at de kan oppnå vesentlig bedre resultater, særlig hvis de har lederansvar. Artikkelen beskriver en viktig del av grunnlaget for at resten av programmet skal fungere på en måte som fører til resultater i en klasse for seg.
Gjennomfør en coachingprosess for identifikasjon av lederes drivere. Bruk artikkelen Profesjonell coaching til formålet. HR-medarbeiderne som gjennomfører coachingen deler medarbeiderne inn i to hovedgrupper: De verdidrevne og de som primært drives av penger og posisjoner. Deretter utvikles karrieremuligheter i samsvar med de to gruppenes drivere.
Evnen til å virke temabestemmende og retningsgivende overfor overordnede, eiere eller andre hvor du ikke kan oppnå det du vil i kraft av din posisjon/myndighet.
Artikkel: Strategier som alltid vinner...viser at du kan bli temabestemmende og retningsgivende uten å ha bestemmende myndighet. Artikkelen er grunnleggende for all strategiutvikling og ved målarbeid. Den viser hvordan du beveger deg utenfor andres komfort- eller flytsone. 

Denne bruker du som f. eks. CEO til å få ubegrenset tillit fra styrets side - eller som avdelingsdirektør til å få ubegrenset tillit fra CEO's side. Konkretiser dine forestillinger langs de to aksene i grafikken og oppdag hvordan du får bekreftelser på at du har tenkt lengre og klarere enn andre. Du bør i utgangspunktet velge et målbart høyere mål enn målet til menneskene hvis uforbeholdne tillit du ønsker deg.
Evnen til å starte på nytt, selv om leken er god eller evnen til å oppdage at det må skapes noe nytt, til tross for at det gamle (fortsatt) gir gode inntekter.
Artikkel: Breakthrough Leadership - om å skape nye bølger....viser hvilken betydning dominans i høyre eller venstre hjernehalvdel har for et selskaps utvikling av konkurransekraft har. Den viser også hvorfor balansert bruk av begge halvdeler gir konkurransefortrinn som ofte kan være unike.
Sett avdelingen for F&U sammen av like store andeler mennesker som domineres feminine og maskuline kvaliteter. Bruk utvelgelseskriteriene i artikkelen Balanse høyre og venstre hjernehalvdel
Velg en leder for avdelingen som blir godt likt av begge grupper.
 

Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement