Akseleratorbistand

Våre rådgivere/akseleratorer har som oppgave å bidra til at prosesser får mer kraft og som et resultat av dette går raskere. De gjør dette i prinsippet på to områder:
  1. Aksellerere etablerte prosesser gjennom team- og/eller målutvikling
  2. Bistå i eksepsjonelt krevende prosesser for etablering av nye og dominerende posisjoner innen eget fagområde eller bransje.

Alternativ akselerasjon av etablerte prosesser:

To moduler som mangedobler hastigheten på oppbygging av erfaring.

Erfaring endrer vår måte å handle på. Kunnskap eller informasjon kan endre talemåte og tenkesett, men fører sjeldent til grunnleggende forandringer i måten å handle på.

Virkningen av bruken av modulene er bedre mål og planer eller raskere korrigering og realisering av eksisterende planer.  Modulene er spesielt godt egnet ved følgende utgangspunkt:

  1. Det er gjennomført en omfattende mål- og strategiprosess med eller uten eksterne konsulenter og bedriften skal nå starte realiseringen.
  2. Det er definerte utfordringer som må løses (must win battels), men prosessen stagnerer eller gjennomføres med utilfredsstillende resultat.
  3. Målene som er definert er ikke høye nok til å gi virksomheten ønsket posisjon i markedet.

Modulene kan brukes uavhengig av hverandre og med kort- eller langvarig konsulentbistand. Les mer om hver enkelt modul i teksten nedenfor.

Teammodulen brukes til å utvikle team som overtreffer alles forventninger.


  Fungerer ditt aktuelle team som en gruppe mennesker hvor alle kan besvare spørsmålene nedenfor med et begrunnet ja?

- Er alle virkelig med?
- Arbeider alle mot det samme hovedmålet?
- Gir alle målet høyeste prioritet?
- Hjelper alle hverandre til måloppnåelse?
- Utvikler alle ferdigheter og ny kunnskap?


Klikk på bildet og se hva modulen kan føre til for deg og din virksomhet.

Klikk her og se hvordan økonomien i bruken av teammodulen styres.
Mål- og strategimodulen brukes til å utvikle mål som mangedobler læringshastigheten og reduserer risiko.


  Når vi vil minimere risiko, tyr vi ofte til mennesker med erfaring. Ved realisering av mål som representerer vesentlige fremskritt, dvs. nye skritt, er erfaring mangelvare. Derfor er tankeklarhet rundt skrittene ut i nytt terreng ekstra viktig. Feilene som likevel ikke blir unngått, må føre til øyeblikkelig læring, slik at de kan korrigeres - helst før det påløper uønskede kostnader. Oppbygging av ny erfaring med høyest mulig hastighet og lavest mulige kostnader, er som regel av avgjørende betydning.
Denne modulen gjør det mulig. Den brukes best av team som er utviklet med modulen i venstre spalte.

Klikk på bildet og se hva modulen kan føre til for deg og din virksomhet
Alternativ bistå i eksepsjonelt krevende prosesser:

Med krevende prosesser menes følgende: Eiere/styre har bestemt at selskapet skal oppnå et markant gjennombrudd i utviklingen. Dimensjonen dette gjennombruddet skal ha kan måles i omsetning og EBITDA. Dimensjonen kan for eksempel være en omsetningsøkning fra 200 mill./år til 1 mrd./år. i et selskap hvor veksten har flatet ut.  Økningen må være så høy at et skifte i lederstil og bedriftskultur er tvingende nødvendig.

Forbedringene som må intreffe er så store at CEO må delta i læringsprosessen i samme grad som resten av ledelsen.

  Målet for prosesser med akseleratorbistand over lengre tid, er at selskapet når et betydelig gjennombrudd. Gjennombruddet kan for gode selskap beskrives som oppnåelse av posisjonen som markedsleder. I fremragende selskap kan det beskrives som oppnåelse av et Tipping Point, dvs. punktet hvor markedet overtar salget at selskapets tjenester og produkter.

En slik prosess innledes med de to modulene ovenfor, men kravene til gjennomføring er vesentlig høyere. Hva dette innebærer i praksis,er forskjellig fra selskap til selskap og det beskrives etter at vi har fått en beskrivelse av selskapet som vurderer en eventuell gjennomføring.  Alle våre bidrag er på områdene målklarhet, organisasjonsutvikling og ledelsesstrategi.

Les også artikkelen Maksimal utnyttelse av våre tjenester
Innholdet i artikkelen viser en fremgangsmåte basert på en høy grad av gjensidig tillit og klare ønsker om hva som skal oppnås i en lengre prosess.


Kontakt oss for nærmere informasjon.
Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement