Organisasjon og ledelse, modul 3: Teamutvikling

 
Bildet til venstre viser to teamkvaliteter for to forskjellige resultatområder. Du begynner prosessen innefor resultatområdet markedsleder. Dette gir deg tillit til metodikken og lar deg oppdage nye muligheter. Muligheter som gjør "Klasse for seg" til et naturlig valg.

Tabellen nedenfor viser innholdet som gjør det mulig å utvikle team som setter en ny målestokk for hva fremragende team er. Innholdet er lett forståelig og det krevende ligger i utholdenheten til den som velger å bruke innholdet. Suksessfaktoren er først og fremst vilje til å trene og til å være konsekvent. ALLE oppnår betydelige forbedringer gjennom trening i bruken av video- og artikkelinnholdet.

Vidoene og artiklene i programmet nedenfor, får du tilgang til etter at du har kjøpt et medlemsskap. Klikk her...Det du vil oppnå
Videoer og artikler
Slik gjør du det
Kunnskap om og evnen til å skille tradisjonelle team fra virkelig gode team ved å observere handling og talemåter.
Artikkel: Teamutviklingstabell.... viser den dominerende atferden i tradisjonelle team og velfungerende eller fremragende team. Videoene og artiklene i denne tabellen brukes til utvikling av teamkvaliteten i den gule spalten i teamutviklingstabellen, dvs. alt fra velfungerende til fremragende team.
Sørg for at teamansvarlige i selskapet lærer det konsentrerte innholdet i seks linjene i tabellen. Sørg for incitamenter som fører til at de krever denne kvaliteten i egne team. Hvis du sørger for denne kvaliteten i toppledelsen, legger du grunnlaget for at selskapet skal komme til å stille i en klasse for seg hva konkurransekraft og verdiutvikling angår.
Evnen til å oppdage hvilke prinsippielle behov som styrer mennesker ved å observere hvordan de forholder seg overfor andre i situasjoner hvor det råder uenighet.
Video: Maslow ....beskriver de som allerede kjenner som en ny og mer praktisk tolkning av Maslow og hvordan mennesker styres av behov og ikke fornuft (også de fornuftige). Videoen viser hvilke behov som tillater og automatisk utløser serviceholdninger og hvilke som utløser det stikk motsatte. Videoen viser også hvordan du på enkelt måte kan registrere hvilke behov mennesker styres av. Med innholdet i denne videoen får du et eksakt bilde av hvilke grunnleggende forandringer du må gjennomføre for å oppnå resultater som stiller i en klasse for seg.
Gjennomfør testen som beskrives i videoen med alle lederne i ledergruppen din. Gjennomfør testen på en måte som innebærer moderat stress for den som blir testet. I praksis: Utøv tydelig, men mild kritikk på et område hvor lederen er uenig og tillegg ømfindtlig. De lederne som prøver på å forstå før de forventer å bli forstått, bruker du i et team som er ansvarlig for nyskaping og grunnleggende forandring. De som forventer å bli forstått for de gjør forsøk på å forstå, bruker du i team som skal opprettholde eller perfeksjonere noe som allrede fungerer.

Evnen til å sette sammen team som er istand til å oppnå gjennombrudd raskere enn noen konkurrenter i markedet.
Video: Tipping Point Team...er en fortsettelse av vår video Maslow i linjen over. Den viser forskjellen på homogene og heterogene team. Videoen forklarer på enkel måte hvorfor mange team ikke har forutsetningene for å oppnå gjennombrudd og hvorfor de bare kan komme til å oppfylle disse forutsetningene gjennom utskifting av teammedlemmer - eller eventuelt gjennom langvarig og profesjonell coaching.
Se videoen og bruk typetestene til å kartlegge deltagerprofilene i dine aktuelle team. Be teamet om å løse et problem, som du vet at teammedlemmene har meget forskjellige oppfatninger om. Oberserver hvem som forholder seg i samsvar med hvilke atferdsmønstre fra videoen. Korriger deretter sammensetningen av teamet eller gjør en coach ansvarlig for at teamet kommer til å fungere i samsvar med denne videoen og videoen ovenfor.

Som ovenfor.
Video: Intro slik fungerer "klasse for seg" team ...viser på fire minutter de viktigste psykologiske årsakene til  at noen team leverer resultater, som andre ikke en gang våger å drømme om. Videoen viser benyttelsen av de samme psykologiske mekanismene, som er årsaken til at soldater går i takt og er likt kledd.
Mennesker i din organisasjon som går følelsesmessig i takt, har nære relasjoner. De har felles retning og like langt til målet og de vil komme frem samtidig. De blir raskt enige og de lytter respektfullt til hverandre. Jo flere medarbeidere med denne kvaliteten som du kan samle i ett team, desto sterkere vil teamet føle seg. Hvis disse i tillegg er verddrevet ( Resultater og ledertyper ), har du et team, som kan overvinne hvilken som helst vanskelighet.
Evnen til å foreslå tiltak som gir den sterkeste effekten ved utvikling av menneskers yteevne.
Video: Kompetanseformelen ...viser at det som bestemmer et teams yteevne ikke er det som teamet vet (kunnskapen det har), men det som teamet er i stand til GJØRE med det teamet vet. Videoen viser hvorfor økning av kunnskap ikke nødvendigvis fører til bedre resultater.
Gjennomfør undersøkelsen "Hva kunne du uten videre gjort bedre..." fra videoen. Undersøkelsen gir deg - sammen med videoen - et sikkert bilde av hva som må gjøres for å øke yteevnen til dine medarbeidere.
Evnen til å få mennesker med deg i alle typer prosjekter
Artikkel: Sammendrag Carnegie ...viser hvordan teammedlemmer i velfungerende og fremragende team kommuniserer med hverandre. I velfungerende team lykkes denne kommunikasjonen så lenge teamet ikke blir utsatt for nevneverdig stress. I fremragende team gjennomføres og lykkes denne kommunikasjonen nesten alltid.
Lær alle læresetningene utenat. Gjør alt du kan for andre også velger å lære disse setningene utenat. De har, siden de ble forfattet, generert milliardbeløp i inntekter. Husk at setningene bare brukes effektivt at medarbeidere som er i det "gule feltet" i  vår Maslow-video.

Evnen til å se tilpasse lederstilen din til det som mennesker drives av. Evnen til å oppnå maksimal avkastning på humankapitalen du forvalter Artikkel: Resultater og ledertyper....viser årsaken til at teammedlemmene i fremragende team bør være verdidrevet. De stimuleres av langsiktige utfordringer, helhet, mening og læring, mens medlemmene i tradisjonelle team hovedsakelige stimuleres av kortsiktige muligheter, likhet, gevinster og mestring. Begge typene har store fordeler i forhold til hverandre, men de fungerer bare virkelig godt ved typetilpassede utfordringer.
Gjennomfør en coachingprosess for identifikasjon av lederes drivere. Bruk artikkelen Profesjonell coaching til formålet. HR-medarbeiderne som gjennomfører coachingen deler medarbeiderne inn i to hovedgrupper: De verdidrevne og de som primært drives av penger og posisjoner. Deretter utvikles karrieremuligheter i samsvar med de to gruppenes drivere.
Evnen til å sette sammen team hvor samspillet teammedlemmene i mellom fører til at energien i teamet vokser kontinuerlig, og at teamet kan ta på seg voksende ansvar.
Artikkel: Overskudd til andre...er en nødvendighet for den som vil være medlem av et fremragende team. Overskudd gjør at vi automatisk er interessert i andres behov og like automatisk bidrar til å dekke disse behovene. En teamansvarlig har derfor etablering av overskudd hos alle, som en av sine viktigste oppgaver. De som ikke har dette overskuddet, må klare seg med effekten av å "ta seg sammen" og "å huske på andre". Det gir som regel effekter som vi finner i tradisjonelle team, dvs. team som ikke fungerer så snart utfordringene teamet står overfor, overstiger det hvert enkelt teammedlem kan takle alene. Se Teamutviklingstabell

Gjennomgå nøyaktig hvor teammedlemmer føler at de trenger hjelp. Undersøk hvor teammedlemmer ikke lenger er proaktive i arbeidet med å finne løsninger. Undersøk hvem som benytter enhver anledning til å støtte andre, f.eks. gjennom bruk av setninger i programmet  Sammendrag Carnegie. Tenk overpersongalleriet du da har foran deg og sett sammen team slik det er beskrevet i video Tipping Point Team.
under produksjon
Artikkel: To faser Arenamodell...viser hvordan teammedlemmer blir kjent med egne og andres kvaliteter på en troverdig og energigivende måte. I den første tradisjonelle gjennomgangen, presenterer deltagere i gruppen seg for hverandre. Etter at deltagerne har lært hverandre grundigere å kjenne, gjennomføres neste fase. Nå fremfører de hverandres sterke sider OG hverandres utviklingspotensial. Begge deler begrunnes av gruppemedlemmet som er gjenstand for gruppens oppmerksomhet. 
Følg anvisningene i artikkelen. Vi understreker at fase 2 bør ledes av en profesjonell coach, som er respektert av alle gruppemedlemmer.
under produksjon Artikkel: Gjennomføring av egenanalyse ...viser hvordan et team kan oppnå klarhet rundt nåværende yteevne og eget potensial. Artikkelen viser bruken av Jung-typetest i en workshop for åpen individuell kartlegging (bruk JUNG pluss TARANTELL-prosessen med Lindblad)  
under produksjon Artikkel: Persepsjon, tolkninger og forventningsmodeller...viser hvorfor to mennesker kan se på den samme gjenstanden, men oppfatte den så forskjellig at det ville overbevist omgivelsene om at de ikke ser på samme gjenstand.  
Se modul Mål og strategi
Artikkel: SMART - de fem bokstavene og deres betydning...det som først og fremst bestemmer beskrivelsen av et teams kvalitet, er målene teamet skal oppnå og når de skal ha oppnådd målene. Små mål og lang tid, stiller små krav til teamet og det kan se ut som om det er et glimrende team. Teamet blir ikke utsatt for stress. Høye mål og kort tid utsetter teamet for stress og det krever andre personlige kvaliteter. SMART-mål utsetter ikke team for større stress en den som oppstår når egen innsats blir målt. Artikkelen viser kravene til målbarhet, som kan føre til at teamet utvikler seg. Svakt utviklede (begrenset kontrollerbarhet) SMART-mål er vanlig ved tradisjonelle team. Profesjonelt uviklede SMART-mål brukes som listen velfungerende team må klare å komme over.

Se modul Mål og strategi   Artikkel: TURMAT - de seks bokstavene og deres betydning....TURMAT-mål utsetter team i perioder for sterk stress. Kravene er vesentlig høyere. Velutviklede TURMAT-mål brukes som listen fremragende team må klare å komme seg over. I pyramiden viser modulen Mål og strategi hvordan mål utvikles. Mål som krever alt fra velfungerende til fremragende team.
 
     
Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement